แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา
คำชี้แจง : แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการในการติดต่องาน ซึ่งผลการสำรวจครั้งนี้ จะเป็นข้อมูลในการที่จะปรับปรุงการให้บริการ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ
สถานภาพ *
เพศ *
อายุ *
ระดับการศึกษา *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ
2.1 การปิดประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการให้บริการ *
1 = น้อยที่สุด, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = มาก, 5 = มากที่สุด
พอใจน้อยที่สุด
พอใจมากที่สุด
2.2 ขั้นตอนการให้บริการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา *
1 = น้อยที่สุด, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = มาก, 5 = มากที่สุด
พอใจน้อยที่สุด
พอใจมากที่สุด
2.3 ความสะดวกในการให้บริการของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา *
1 = น้อยที่สุด, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = มาก, 5 = มากที่สุด
พอใจน้อยที่สุด
พอใจมากที่สุด
2.4 ระยะเวลาในการให้บริการ *
1 = น้อยที่สุด, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = มาก, 5 = มากที่สุด
พอใจน้อยที่สุด
พอใจมากที่สุด
2.5 ความรวดเร็ว ความครบถ้วน ถูกต้องในการให้บริการ *
1 = น้อยที่สุด, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = มาก, 5 = มากที่สุด
พอใจน้อยที่สุด
พอใจมากที่สุด
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ
3.1 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ *
1 = น้อยที่สุด, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = มาก, 5 = มากที่สุด
พอใจน้อยที่สุด
พอใจมากที่สุด
3.2 ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการ *
1 = น้อยที่สุด, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = มาก, 5 = มากที่สุด
พอใจน้อยที่สุด
พอใจมากที่สุด
3.3 ความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ *
1 = น้อยที่สุด, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = มาก, 5 = มากที่สุด
พอใจน้อยที่สุด
พอใจมากที่สุด
3.4 ความเหมาะสมในการแต่งกาย บุคลิกและลักษณะ *
1 = น้อยที่สุด, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = มาก, 5 = มากที่สุด
พอใจน้อยที่สุด
พอใจมากที่สุด
3.5 การให้บริการเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ *
1 = น้อยที่สุด, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = มาก, 5 = มากที่สุด
พอใจน้อยที่สุด
พอใจมากที่สุด
ตอนที่ 4 ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
4.1 ป้าย/สัญลักษณ์และประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ *
1 = น้อยที่สุด, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = มาก, 5 = มากที่สุด
พอใจน้อยที่สุด
พอใจมากที่สุด
4.2 วัสดุอุปกรณ์สำหรับผู้รับบริการ เช่น ปากกา ดินสอ ฯลฯ *
1 = น้อยที่สุด, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = มาก, 5 = มากที่สุด
พอใจน้อยที่สุด
พอใจมากที่สุด
4.3 การรับฟังความคิดเห็นการให้บริการ *
1 = น้อยที่สุด, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = มาก, 5 = มากที่สุด
พอใจน้อยที่สุด
พอใจมากที่สุด
4.4 สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น โต๊ะ เก้าอี้ น้ำดื่ม ฯลฯ *
1 = น้อยที่สุด, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = มาก, 5 = มากที่สุด
พอใจน้อยที่สุด
พอใจมากที่สุด
4.5 ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ *
1 = น้อยที่สุด, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = มาก, 5 = มากที่สุด
พอใจน้อยที่สุด
พอใจมากที่สุด
ตอนที่ 5 ความพึงพอใจด้านผลรวมของการให้บริการ
5.1 การได้รับบริการตรงตามความต้องการ *
1 = น้อยที่สุด, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = มาก, 5 = มากที่สุด
พอใจน้อยที่สุด
พอใจมากที่สุด
5.2 ได้รับบริการคุ้มค่า และคุ้มประโยชน์ *
1 = น้อยที่สุด, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = มาก, 5 = มากที่สุด
พอใจน้อยที่สุด
พอใจมากที่สุด
5.3 ได้รับบริการสะดวก รวดเร็ว *
1 = น้อยที่สุด, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = มาก, 5 = มากที่สุด
พอใจน้อยที่สุด
พอใจมากที่สุด
5.4 ได้รับบริการจากเจ้าหน้าที่ด้วยความเต็มใจ สุภาพ อ่อนน้อม *
1 = น้อยที่สุด, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = มาก, 5 = มากที่สุด
พอใจน้อยที่สุด
พอใจมากที่สุด
5.5 ผลการให้บริการโดยภาพรวม *
1 = น้อยที่สุด, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = มาก, 5 = มากที่สุด
พอใจน้อยที่สุด
พอใจมากที่สุด
ตอนที่ 6 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33. Report Abuse