แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา
คำชี้แจง :  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการในการติดต่องาน ซึ่งผลการสำรวจครั้งนี้ จะเป็นข้อมูลในการที่จะปรับปรุงการให้บริการ
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
อายุ *
ช่องทางการติดต่อขอรับบริการ *
สถานะ *
ตอนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจ
1. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
1.1 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร *
1 = ควรปรับปรุง, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = มาก, 5 = มากที่สุด
ควรปรับปรุง
มากที่สุด
1.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว *
1 = ควรปรับปรุง, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = มาก, 5 = มากที่สุด
ควรปรับปรุง
มากที่สุด
1.3 เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส กระตือรือร้น เต็มใจบริการ *
1 = ควรปรับปรุง, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = มาก, 5 = มากที่สุด
ควรปรับปรุง
มากที่สุด
1.4 ระยะเวลาในการให้บริการ *
1 = ควรปรับปรุง, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = มาก, 5 = มากที่สุด
ควรปรับปรุง
มากที่สุด
2. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
2.1 การให้บริการเป็นระบบ มีขั้นตอนและระยะเวลาที่เหมาะสม *
1 = ควรปรับปรุง, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = มาก, 5 = มากที่สุด
ควรปรับปรุง
มากที่สุด
2.2 การให้ข้อมูล/รายละเอียดชัดเจน ถูกต้องตามระเบียบ *
1 = ควรปรับปรุง, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = มาก, 5 = มากที่สุด
ควรปรับปรุง
มากที่สุด
2.3 มีการให้บริการด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน *
1 = ควรปรับปรุง, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = มาก, 5 = มากที่สุด
ควรปรับปรุง
มากที่สุด
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
3.1 สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ *
1 = ควรปรับปรุง, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = มาก, 5 = มากที่สุด
ควรปรับปรุง
มากที่สุด
3.2 เครื่องมือ/อุปกรณ์ให้บริการ มีความเหมาะสม *
1 = ควรปรับปรุง, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = มาก, 5 = มากที่สุด
ควรปรับปรุง
มากที่สุด
4. ด้านคุณภาพการให้บริการ
4.1 ได้รับบริการตรงตามความต้องการ *
1 = ควรปรับปรุง, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = มาก, 5 = มากที่สุด
ควรปรับปรุง
มากที่สุด
4.2 การแจ้งกลับ/ตอบสนองต่อการขอรับบริการได้รวดเร็ว *
1 = ควรปรับปรุง, 2 = น้อย, 3 = ปานกลาง, 4 = มาก, 5 = มากที่สุด
พอใจน้อยที่สุด
พอใจมากที่สุด
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติม
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33. Report Abuse