Опитування викладачів КНЕУ щодо якості освітньої діяльності в Університеті
Шановний респонденте!

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана проводить дослідження якості освітньої діяльності в університеті.
Запрошуємо Вас узяти участь в опитуванні, відповівши на питання анкети. Ваші відповіді допоможуть виявити та реалізувати потенціал підвищення якості освітніх процесів в університеті.
Опитування анонімне, усі результати будуть представлені в узагальненому вигляді.

Щиро вдячні Вам за участь!

З найкращими побажаннями

Адміністрація КНЕУ

І. ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ
1.1. Як Ви оцінюєте діяльність КНЕУ загалом: *
1.2. Як Ви оцінюєте такі аспекти, з яких складається загальна оцінка діяльності КНЕУ?
Дуже добре
Мабуть, добре
Важко відповісти
Мабуть, погано
Дуже погано
Освітня діяльність
Наукова діяльність
Організація навчального процесу (розклад, доступність інформації, взаємодія з підрозділами тощо)
Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу (навчальні корпуси, аудиторний фонд, технічне оснащення тощо)
Міжнародна діяльність університету (міжнародна академічна мобільність, спільні проекти з університетами-партнерами тощо)
Умови для ефективного обміну досвідом, знаннями та кращими практиками в університеті
1.3. Наскільки, на Вашу думку, забезпеченню якості освітніх послуг сприяють наведені нижче фактори?
Дуже сприяють
Мабуть, сприяють
Важко відповісти
Мабуть, не сприяють
Зовсім не сприяють
Рівень підготовки вступників
Компетентність науково-педагогічних працівників
Відповідність освітніх програм потребам ринку та викликам часу
Доступ до сучасних інформаційних ресурсів
Методичне забезпечення навчального процесу
Умови для науково-дослідницької діяльності в університеті
Рівень фінансування університету
Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу
Міжнародні зв’язки університету
ІІ. НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
2.1. Як Ви оцінюєте організацію навчального процесу в університеті за такими показниками?
Дуже добре
Мабуть, добре
Середній рівень
Мабуть, погано
Дуже погано
Зміст і структура освітніх програм (навчальних планів)
Логічна послідовність вивчення наук (дисциплін) у межах освітньої програми (навчального плану)
Узгодженість матеріалу, що викладається в різних дисциплінах, і відсутність дублювань
Співвідношення навчальних годин між дисциплінами циклу загальної підготовки та дисциплінами фахової підготовки
Співвідношення навчальних годин між лекційними та семінарськими (практичними) заняттями
Співвідношення різних видів навчального навантаження студентів під час вивчення наук (дисциплін) (аудиторна та самостійна робота)
Можливість для студентів формувати свої індивідуальні навчальні плани завдяки варіативній частині освітньої програми
Графік навчального процесу (початок і закінчення семестру, графік екзаменаційних сесій)
Зручність розкладу навчальних занять
2.2. Як Ви оцінюєте такі аспекти навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності в університеті?
Дуже добре
Мабуть, добре
Середній рівень
Мабуть, погано
Дуже погано
Структура та вимоги до змісту робочих навчальних програм
Структура та вимоги до змісту методичних матеріалів для самостійної роботи студента
Форма та вимоги до змісту для паспортів наук (дисциплін)
Форма та вимоги до змісту для анотації наук (дисциплін)
Забезпеченість навчальною літературою, підготовленою в КНЕУ
Забезпеченість іншою сучасною фаховою літературою
2.3. Система контролю та оцінювання знань студентів в університеті
Зазначте, наскільки Ви погоджуєтеся з наведеними нижче твердженнями:
Цілком погоджуюся
Мабуть, погоджуюся
Важко відповісти
Мабуть, не погоджуюся
Зовсім не погоджуюся
Система контролю й оцінювання знань студентів в університеті є прийнятною
Співвідношення балів між поточним (протягом семестру) та підсумковим контролем знань у формі іспиту є оптимальним
Шкала оцінювання знань на іспит є виправданою
Письмова форма проведення іспитів є ефективною
Проведення іспитів одночасно для великої кількості студентів (до 3-4 груп) не знижує якість перевірки рівня знань студентів
2.4. Оцініть, будь ласка, наскільки під час розроблення освітніх програм (навчальних планів) і дисциплін на кафедрі, на якій Ви працюєте, враховано такі фактори?
Значною мірою враховуються
Частково враховуються
Важко відповісти
Майже не враховуються
Зовсім не враховуються
Інтереси, очікування та пропозиції студентів
Інформація про ринок праці та вимоги й очікування роботодавців
Пропозиції викладачів кафедри, факультету
Навчальні традиції кафедри, факультету
Освітні програми інших університетів України
Освітні програми іноземних університетів
2.5. Освітні програми (навчальні плани) програми дисциплін Вашої кафедри на бакалаврському рівні
Зазначте, наскільки Ви погоджуєтеся з наведеними нижче твердженнями:
Цілком погоджуюся
Мабуть, погоджуюся
Важко відповісти
Мабуть, не погоджуюся
Зовсім не погоджуюся
Забезпечують студентам можливість отримати необхідні компетенції
Рідко містять дублювання інформації в різних дисциплінах
Забезпечують збалансоване навчальне навантаження студентів
Забезпечують студентам можливість формувати власні освітні траєкторії
Відповідають вимогам ринку та очікуванням роботодавців
Враховують актуальні тенденції розвитку відповідної галузі науки
Забезпечують знаннями, достатніми для вступу та навчання на магістерських програмах
2.6. Освітні програми (навчальні плани) програми дисциплін Вашої кафедри на магістерському рівні:
Цілком погоджуюся
Мабуть, погоджуюся
Важко відповісти
Мабуть, не погоджуюся
Зовсім не погоджуюся
Невипускова кафедра
Забезпечують студентам можливість отримати необхідні компетенції
Рідко містять дублювання інформації в різних дисциплінах
Забезпечують збалансоване навчальне навантаження студентів
Забезпечують студентам можливість формувати власні освітні траєкторії
Відповідають вимогам ринку та очікуванням роботодавців
Враховують актуальні тенденції розвитку відповідної галузі науки
Забезпечують знаннями, достатніми для вступу та навчання в аспірантурі
2.7. Академічна доброчесність
Так
Мабуть, так
Важко відповісти
Мабуть, ні
Ні
Чи обізнані Ви про інструменти забезпечення академічної доброчесності?
Чи готові Ви перевіряти свої роботи (навчальні, наукові, навчально-методичні) на наявність плагіату?
Чи бажаєте Ви дізнатися більше про академічну доброчесність та інструменти її забезпечення?
IІІ. НАУКОВА РОБОТА ТА МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ
3.1. Оцініть можливості для науково-дослідницької роботи, які пропонує КНЕУ:
Дуже добре
Мабуть, добре
Середній рівень
Мабуть, погано
Дуже погано
Система заохочення викладачів до наукової діяльності
Доступність і своєчасність інформації про наукові та науково-практичні конференції, семінари, круглі столи й інші наукові заходи
Доступність і своєчасність інформації про наукові конкурси, наукові проекти, дослідницькі гранти тощо
Наявність сучасної наукової та професійної літератури в бібліотеці КНЕУ
Доступ до міжнародних наукометричних баз даних, авторитетних міжнародних наукових журналів
Можливості для встановлення й розвитку контактів з міжнародною науковою спільнотою, участі в міжнародних наукових проектах
3.2. Умови для публікації результатів наукових досліджень, які пропонує КНЕУ:
Дуже добре
Мабуть, добре
Середній рівень
Мабуть, погано
Дуже погано
Умови та можливості для публікації статей у періодичних виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних, зокрема Scopus та Web of Science
Доступність інформації про можливості публікації статей у наукових фахових виданнях України
Доступність інформації про можливості публікації статей у наукових фахових виданнях КНЕУ
Фаховий рівень наукових видань КНЕУ
3.3. Оцініть умови для наукової діяльності кафедри:
Дуже добре
Мабуть, добре
Середній рівень
Мабуть, погано
Дуже погано
Можливості для науково-дослідницької діяльності та участі в проектах кафедри
Відповідність тематики досліджень кафедри науковим інтересам викладачів
Актуальність тематики конференцій, організованих кафедрою
Рівень організації наукових та науково-практичних конференцій кафедри
Рівень заохочення до наукової діяльності
3.4. Як Ви оцінюєте створені в університеті умови для участі викладачів у міжнародній академічній мобільності?
Дуже добре
Мабуть, добре
Середній рівень
Мабуть, погано
Дуже погано
Доступність і своєчасність інформації про програми міжнародної академічної мобільності для викладачів
Можливості для участі зацікавлених викладачів у міжнародних програмах обміну з університетами-партнерами КНЕУ
Справедливість конкурсних відбіркових процедур в університеті для участі в міжнародних програмах мобільності
Консультативна підтримка викладачів з боку Центру міжнародної академічної мобільності
Доступність і своєчасність інформації про міжнародні дослідницькі гранти, програми академічного обміну та/або наукового стажування
IV. УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ
4.1. Наскільки Ви погоджуєтеся з наведеними твердженнями щодо загальноуніверситетської системи оцінювання результатів діяльності викладачів КНЕУ?
Зазначте, наскільки Ви погоджуєтеся з наведеними нижче твердженнями:
Цілком погоджуюся
Мабуть, погоджуюся
Важко відповісти
Мабуть, не погоджуюся
Зовсім не погоджуюся
Система оцінювання роботи й досягнень викладачів є необхідним інструментом менеджменту в університеті
Чинна система оцінювання в КНЕУ (індивідуальний план викладача, моніторинг інноваційної діяльності, річна звітність) є справедливою
Наявна система оцінювання охоплює основні аспекти роботи викладачів
Критерії та процедури оцінювання є зрозумілими та прозорими
Результати оцінювання викладачів враховуються під час прийняття кадрових рішень у КНЕУ