มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ระลอกใหม่ (2021)
มาตรการช่วยเหลือ
1. มาตรการพักชำระเงินต้น และลดค่าเบี้ยปรับล่าช้า100% เป็นเวลา 3 เดือน
2. มาตรการโครงการ “ปรับปรุงโครงสร้างหนี้”

คุณสมบัติเบื้องต้น
1. เป็นลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อกับบริษัท มิตรสิบ เสกเงิน จำกัด
2. ไม่เป็นสินเชื่อที่ค้างชำระเกิน 60 วัน ณ วันที่เข้าร่วมมาตรการ
3. ไม่เป็นสินเชื่อที่อยู่ในขบวนการทางกฏหมาย ณ วันที่เข้าร่วมมาตรการ

เอกสารประกอบการพิจารณา
1. สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
2. เอกสารยืนยันผลกระทบจาก โควิด-19 ที่มีผลต่อรายได้ของผู้กู้
3. สำเนาบัตรประชาชนผู้ค้ำประกัน (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

รายละเอียดเงื่อนไข
1. กลุ่มลูกค้าที่เข้าเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือ ต้องเป็นลูกค้าที่ไม่เป็นลูกหนี้ด้อยคุณภาพ หรือ NPL หรือลูกหนี้ที่ไม่ค้างชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเกินกว่า 60 วัน หรือ 2 เดือน นับแต่วันครบกำหนดชำระ
2. ลูกค้าต้องแสดงความต้องการในการขอรับความช่วยเหลือผ่านช่องทางของบริษัทฯที่จัดเตรียมไว้ให้ เพื่อลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ และได้รับการตอบรับแล้ว
3. ลูกค้าที่เคยได้รับการช่วยเหลือในครั้งแรก ยังคงสามารถรับเงื่อนไขการผ่อนผันในครั้งนี้ด้วย
4. ลูกค้าที่สามารถเข้าร่วมโครงการผ่อนผัน คือ ลูกค้าสินเชื่อรถจักรยานยนต์ และ ลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ทุกชนิด
5. ลูกค้าที่เข้าหลักเกณฑ์มาตราการช่วยเหลือต้องชำระส่วนต่างของดอกเบี้ยคงค้าง ค่าเบี้ยปรับ ค่าติดตามถวงถาม หรือ ค่าอื่นๆ (ถ้ามี) ให้เสร็จสิ้นก่อนรับเงื่อนไขการช่วยเหลือ

**กรณีไม่เข้าเงื่อนไขข้างต้น บริษัท มิตรสิบ เสกเงิน จำกัด ขอสงวนสิทธิ์เป็นผู้พิจารณามาตรการให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันของลูกค้า**

โปรดดำเนินการยื่นขอรับความช่วยเหลือภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผ่าน google-form ด้านล่าง และส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเมื่อได้รับการยืนยันจากทางบริษัท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-7438787 กด 2
ชื่อ/นามสกุล (ลูกค้า) *
เบอร์โทรศัพท์(ลูกค้า) *
เลขบัตรประชาชน 13 หลัก (ลูกค้า)
ประเภทสินเชื่อ *
เลขทะเบียนรถ *
จังหวัด (ทะเบียนรถ) *
เหตุผลที่ขอเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ระลอกใหม่ *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy