Dotazník Místní akční skupiny Bohumínsko
Vážení spoluobčané,
věnujte prosím pár chvil k vyplnění tohoto dotazníku.
Dotazník by měl určit priority, rozvojové potřeby a potenciál v území MAS Bohumínsko. Výstupem bude zhodnocení, co je do budoucna pro území potřebné.
Vaše odpovědi budou sloužit k aktualizaci strategického dokumentu Místní akční skupiny Bohumínsko, z.s. pro období 2021 – 2027, na jehož základě budou finanční prostředky z EU určené pro rozvoj našeho společného území rozděleny.
Váš názor je pro nás velmi důležitý.
Dotazníkové šetření je prováděno zcela anonymně. Dotazník prosím vyplňte nejpozději do 30.9.2020.
Děkujeme Vám za spolupráci a projevený zájem.

Obce v území působnosti MAS Bohumínsko: Bohumín, Dětmarovice, Dolní Lutyně, Doubrava, Petrovice u Karviné, Petřvald, Rychvald.

Dotazník vytvořila a spravuje Místní akční skupina Bohumínsko, z.s., která se již od roku 2012 věnuje rozvoji a podpoře území.
Ve které obci/městě z území MAS Bohumínsko bydlíte anebo máte sídlo či provozovnu společnosti? *
Měla by se některá z těchto oblastí na území Vaší obce podpořit přednostně?
ANO
NE
Životní prostředí (ovzduší, zadržování vody, obnovitelná energie, odpady)
Občanská vybavenost (obecní komunikace, cyklostezky, chodníky, veřejná prostranství, sportoviště, dětská hřiště)
Vybavenost škol a školských zařízení (zajištění služeb péče o děti, modernizace učeben, pořízení technologií)
Atraktivita území a cestovní ruch (rozvoj kulturních památek, rekreačních a turistických atraktivit, knihovny, muzea, podpora spolkové činnosti a posílení jejího zázemí)
Dostupnost zdravotnických a sociálních služeb (dostatečná kapacita, personální zajištění a pořízení potřebného vybavení)
Bezpečnost a prevence (řešení problémů spojených se soc. vyloučenými lokalitami, pořízení vybavení pro Integrovaný záchranný systém a sbory dobrovolných hasičů)
Rozvoj hospodářství (podpora zemědělců, podnikatelské činnosti, zaměstnanosti, modernizace technologií)
Podpora obyvatel (bydlení, rozvoj komunitních center, posilování rodinných vazeb, osvětové a vzdělávací aktivity)
Clear selection
V následujících otázkách, prosím, dle Vašeho názoru zvolte, zda je anebo není nyní dostatečně řešeno.
Vysvětlivky k odpovědím:
- zcela vyhovující (není třeba podporovat vůbec)
- prostor pro zlepšení (je zapotřebí ještě podpořit)
- nevyhovující (velký prostor pro zlepšení, není dostatečně podporováno)
- nedokážu posoudit (tato oblast mne nezajímá anebo se v ní neorientuji)

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ *
zcela vyhovující
prostor pro zlepšení
nevyhovující
nedokážu posoudit
Kvalita ovzduší, snížení prašnosti
Prevence proti suchu, zadržování vody v krajině, protipovodňová opatření
Dobíjecí stanice, smart řešení
Dostupnost k obnovitelným zdrojům energie
Čistírny odpadních vod a kanalizace
Nakládání s odpady
Řešení ekologických zátěží v krajině (brownfield)
Osvětové a vzdělávací ekologické aktivity
Ochrana volně žijících živočichů, dostupnost přírody
Životní prostředí - jiná oblast, prostor pro Váš doplňující názor
OBČANSKÁ VYBAVENOST *
zcela vyhovující
prostor pro zlepšení
nevyhovující
nedokážu posoudit
Chodníky, přechody pro chodce
Místní komunikace vč. mostů
Cyklostezky a cyklotrasy
Zeleň a veřejná prostranství
Sportoviště a dětská hřiště
Veřejná doprava (dostupnost, četnost, zastávky)
Dostupnost služeb a obchodů
Občanská vybavenost - jiná oblast, prostor pro Váš doplňující názor
ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ *
zcela vyhovující
prostor pro zlepšení
nevyhovující
nedokážu posoudit
Kapacita jesle, MŠ, ZŠ
Vybavenost učeben, kabinetů
Využití IT technologií a konektivita
Zázemí pro tělesnou výchovu a sport
Zařízení jídelen, kuchyní, stravovací systém
Kapacita družin a jejich vybavenost
Zajištění služeb péče o děti (před a po výuce)
Mimoškolní a celoživotní vzdělávání, rozvoj talentovaných dětí
Zvyšování kvalifikace pedagogů, spolupráce mezi školami
Školy a školská zařízení - jiná oblast, prostor pro Váš doplňující názor
ATRAKTIVITA ÚZEMÍ A CESTOVNÍ RUCH *
zcela vyhovující
prostor pro zlepšení
nevyhovující
nedokážu posoudit
Infrastruktura pro turisty (vybavení, značení, stezky)
Činnost spolků, klubů a jejich vybavenost
Stav kulturních památek
Kvalita kulturního a společenského života
Místní knihovny a muzea
Kvalita zázemí národních a kulturních domů, kluboven
Atraktivita území a cestovní ruch - jiná oblast, prostor pro Váš doplňující názor
DOSTUPNOST ZDRAVOTNICKÝCH A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB *
zcela vyhovující
prostor pro zlepšení
nevyhovující
nedokážu posoudit
Dostupnost praktického lékaře (děti, dospělí)
Dostupnost stomatologie
Dostupnost pohotovostních služeb
Dostupnost lékaře specialisty
Kapacita péče o seniory v území
Kapacita péče o klienty se zdravotním postižením v území
Péče o lidi v nouzi v území
Personální zajištění v soc. a zdravotních službách v území
Dostupnost zdravotnických a sociálních služeb - jiná oblast, prostor pro Váš doplňující názor
BEZPEČNOST A PREVENCE *
zcela vyhovující
prostor pro zlepšení
nevyhovující
nedokážu posoudit
Vybavenost složek Integrovaného záchranného systému
Vybavenost složek Sboru dobrovolných hasičů
Osvětlení, kamerové a varovné systémy
Prevence v sociálně vyloučených lokalitách
Personální zajištění prevence bezpečnosti
Osvětové a vzdělávací aktivity
Bezpečnost a prevence - jiná oblast, prostor pro Váš doplňující názor
ROZVOJ HOSPODÁŘSTVÍ *
zcela vyhovující
prostor pro zlepšení
nevyhovující
nedokážu posoudit
Investice do zemědělských technologií
Investice do zemědělských staveb
Dostupnost místních produktů
Investice do činností podnikatelských subjektů
Pomoc při zahájení a rozvoji podnikání
Digitalizace subjektů
Využití vozidel na alternativní pohon, využití nových technologií
Místní pracovní příležitosti
Podpora využití lokálních, obnovitelných/udržitelných zdrojů
Rozvoj hospodářství - jiná oblast, prostor pro Váš doplňující názor
PODPORA OBYVATEL *
zcela vyhovující
prostor pro zlepšení
nevyhovující
nedokážu posoudit
Dostupné bydlení, sociální bydlení
Činnost komunitních center a dobrovolnictví v území
Příměstské tábory pro pracující rodiče
Programy na podporu péče o ohrožené děti
Dostupnost poradenských služeb (právní, finanční gramotnost, preventivní)
Digitalizace veřejných služeb
Podpora obyvatel - jiná oblast, prostor pro Váš doplňující názor
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy