Návrh na zápis do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku
Email address *
Identifikačné číslo návrhu
Nevpisujete, priraďuje sa pri odoslaní formulára
Your answer
A. NÁZOV A ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
A.1. Predkladateľ (predkladatelia) návrhu: *
V prípade, ak ide o viacerých predkladateľov, uvádzajú sa v poradí, na ktorom sa vzájomne dohodli. Uveďte plný názov a adresu. Predkladateľ/lia uvedený/í v tomto bode je/sú po úspešnom zápise aktivity do zoznamu nositeľom/mi certifikátu o zápise a je/sú tiež zodpovedný/í za vypracovávanie hodnotiacich správ o stave aktivity. Uveďte nasledovné údaje: Názov inštitúcie/spoločenstva; Meno a priezvisko predkladateľa (resp. zástupcu spoločenstva); Adresa; Tel.číslo; Email; Iné relevantné informácie:
Your answer
A.2. Kontaktná a zodpovedná osoba pre korešpondenciu: *
V prípade multilokálnych, či multiregionálnych návrhov uveďte úplné kontaktné informácie jednej osoby, ktorú predkladateľ určil ako hlavnú kontaktnú osobu pre všetku korešpondenciu týkajúcu sa návrhu. Uveďte nasledovné údaje: Priezvisko a meno; Inštitúcia/pozícia; Adresa; Tel. číslo a e-mail; iné relevantné informácie:
Your answer
A.3. Názov programu, projektu alebo aktivity: *
Toto je oficiálny názov, ktorý sa objaví v publikovaných materiáloch. Má byť stručný a výstižný. Názvy treba uvádzať latinkou, bez špeciálnych typov písma alebo znakov. (maximálne 200 znakov)
Your answer
A.4. Geografická pôsobnosť: *
Označte krížikom jednu alebo viac možností.
Required
A.5. Konkrétne geografické vymedzenie: *
Uveďte lokality, či regióny, v ktorých sa program, projekt alebo aktivita najčastejšie vyskytuje. Ak je aktivita zameraná na konkrétny prvok nehmotného kultúrneho dedičstva, uveďte na aký a opíšte, na akom území je prvok sústredený.(maximálne 800 znakov)
Your answer
A.6. Štádium, v ktorom sa program, projekt alebo aktivita nachádza: *
Označte krížikom jednu z možností.
A.7. Príslušné spoločenstvo: *
Uveďte príslušné spoločenstvo (spoločenstvá), skupinu (skupiny), prípadne jednotlivca (jednotlivcov), ktorých sa navrhovaný program, projekt alebo aktivita týka. (maximálne 800 znakov)
Your answer
A.8. Oblasť (oblasti), ktoré program, projekt alebo aktivita reprezentuje: *
Označte krížikom jednu alebo viaceré oblasti.
Required
B. OPIS PROGRAMU, PROJEKTU ALEBO AKTIVITY
Toto je kľúčová časť formulára, pretože jasný a úplný opis je zásadný kvôli preukázaniu, že nominovaná aktivita spĺňa hlavné kritériá a takisto hlavnú podmienku o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva definovanú v článku 2 Dohovoru, podľa ktorej:
- ochrana znamená opatrenia zamerané na zabezpečenie životaschopnosti nehmotného kultúrneho dedičstva vrátane identifikácie, dokumentácie, výskumu, zachovania, ochrany, propagácie, zveľaďovania, odovzdávania, a to najmä formou formálneho a neformálneho vzdelávania, ako aj revitalizácie rozličných aspektov takéhoto dedičstva.
B.1. Stav pred začatím projektu: *
Opíšte situáciu, ktorá viedla k vytvoreniu programu, projektu alebo aktivity. Aký bol stav pred začiatkom projektu? Aké priority bolo potrebné stanoviť v oblasti ochrany dotknutého nehmotného kultúrneho dedičstva? Kto ich určil a akým spôsobom? (maximálne 1600 znakov)
Your answer
B.2. Ciele projektu: *
Uveďte hlavné ciele programu, projektu alebo aktivity. (minimálne 800 – maximálne 1600 znakov)
Your answer
B.3. Ochranné opatrenia: *
Opíšte konkrétne ochranné opatrenia (v oblasti identifikácie, dokumentácie, výskumu, zachovania, propagácie, zveľaďovania, odovzdávania), ktoré program, projekt alebo aktivita obsahujú, a dôvody výberu týchto opatrení. Uveďte, ktoré inovačné postupy alebo metódy sa použili (pokiaľ sa použili). (maximálne 1600 znakov)
Your answer
B.4. Príslušný orgán (-ny) zapojený (-né) do programu, projektu alebo aktivity: *
Uveďte názov a ďalšie kontaktné informácie príslušného orgánu (-ov), prípadne aj meno a titul kontaktnej osoby (osôb), ktorá (ktoré) sa podieľa (-jú) na vykonávaní aktivity na miestnej úrovni. Činnosť súvisiaca s aktivitami môže vyplývať z pracovných povinností alebo môže mať dobrovoľnícky charakter. Jasne uveďte toto rozlíšenie. Uveďte: názov orgánu; adresu; meno a titul kontaktnej osoby; tel. číslo a e-mail; iné relevantné informácie; ak sú do aktivity zapojené viaceré orgány, uveďte rovnaké informácie o každom z nich.
Your answer
B.5. Efektívnosť: *
Uveďte, akým spôsobom aktivita preukázala, že efektívne prispieva k životaschopnosti dotknutého nehmotného kultúrneho dedičstva. (minimálne 800 – maximálne 1600 znakov)
Your answer
B.6. Hodnotenie výsledkov: *
Uveďte konkrétne príklady hodnotení výsledkov aktivity, ktoré sa už vykonali alebo budú vykonané. (minimálne 800 – maximálne 1600 znakov)
Your answer
B.7. Koordinácia ochrany na lokálnej, regionálnej, národnej a/alebo medzinárodnej úrovni: *
Nominovaná aktivita by mala podporovať koordináciu úsilia na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva na viacerých úrovniach (lokálnej, regionálnej, národnej a/alebo medzinárodnej). Vysvetlite, akým spôsobom program, projekt alebo aktivita podporujú takúto koordináciu. (minimálne 800 – maximálne 1600 znakov)
Your answer
B.8. Zohľadnenie zásad a cieľov Dohovoru: *
Uveďte konkrétne zásady a ciele Dohovoru, ktoré s aktivitou súvisia a vysvetlite, akým spôsobom sa spomenuté zásady a ciele Dohovoru odrážajú v koncepcii a realizácii nominovanej aktivity. (minimálne 800 – maximálne 1600 znakov)
Your answer
C. ÚČASŤ A SÚHLAS SPOLOČENSTVA
C.1. Účasť spoločenstva: *
Je nevyhnutné, aby sa aktivita implementovala s účasťou príslušného spoločenstva, skupiny, prípadne jednotlivcov a s ich slobodným, predchádzajúcim a informovaným súhlasom. Opíšte, ako sa dotknuté spoločenstvá, skupiny či jednotlivci aktívne zúčastnili aktivity vo všetkých etapách plánovania a implementácie ochrany.(minimálne 800 – maximálne 1600 znakov)
Your answer
C.2. Súhlas spoločenstva: *
Súhlas s nomináciou je potrebné priložiť v písomnej podobe ako samostatnú povinnú dokumentáciu k nominácii. Nižšie uveďte, aké spoločenstvá, skupiny alebo jednotlivci preukazujú svoj súhlas s nomináciou, aké dokumenty prikladáte a v akej forme (napríklad zápisnica, petícia, potvrdenie, listy a pod.).
Your answer
C.3. Lokálny, regionálny, národný a/alebo medzinárodný vzor: *
Program, projekt alebo aktivita by mali slúžiť ako lokálny, regionálny, národný, prípadne medzinárodný vzor pre činnosť v oblasti ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva. Opíšte, ako môže program, projekt alebo aktivita slúžiť ako vzor pre činnosť v oblasti ochrany. (minimálne 800 – maximálne 1600 znakov)
Your answer
C.4. Ochota spolupracovať: *
Predkladateľ (-ia) návrhu, dotknuté spoločenstvo, skupina, prípadne jednotlivci by mali byť ochotní spolupracovať pri šírení osvedčených postupov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva, v prípade, že bude aktivita zapísaná do zoznamu najlepších spôsobov ochrany. Pokiaľ prikladáte podporné dôkazy preukazujúce takúto ochotu najmä zo strany spoločenstva, skupiny, prípadne jednotlivcov, uveďte nižšie, aké dôkazy poskytujete a v akej forme. (minimálne 400 – maximálne 1600 znakov)
Your answer
D. DOKUMENTÁCIA
D.1. Povinná dokumentácia *
Dokumentácia uvedená nižšie je povinná (s výnimkou upraveného videa, ktoré sa však dôrazne odporúča priložiť) a použije sa na účely posúdenia a hodnotenia nominácie. Bude užitočná tiež pre aktivity zamerané na zviditeľnenie, ak bude aktivita zapísaná do zoznamu najlepších spôsobov ochrany. Technické parametre k povinnej dokumentácii nájdete v časti Technické špecifikácie dokumentácie. Krížikom označte štvorčeky pre potvrdenie, že k nominácii sú priložené súvisiace položky a že sú v súlade s pokynmi.
Required
D.2. Nepovinná dokumentácia:
Ďalšie relevantné dokumenty (monografia, zvukový, či obrazový nosič a pod.), ktoré pomôžu pochopiť význam aktivity alebo zviditeľnia úsilie na jeho ochranu. Uveďte zoznam priložených dokumentov s popisom. (Odporúčame zvážiť množstvo a význam ďalšej dokumentácie.)
Your answer
E. PODPIS
Dátum vyplnenia a odoslania formulára *
Vyplňte v poradí: mesiac, deň, rok
MM
/
DD
/
YYYY
E.1. Podpis v mene predkladateľa (-ov) návrhu: *
Na konci nominácie musí byť uvedený originálny podpis osoby oprávnenej konať a podpisovať v mene predkladateľa nominácie spolu s jeho/jej menom, titulom a dátumom podania. Uveďte meno, priezvisko a titul osoby.
Your answer
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms