แบบประเมินความพึงพอใจการประชุมคณะครู ผู้บริหาร กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ ของท่านเพียงระดับเดียว
โรงเรียน *
เพศ *
ปฎิบัติหน้าที่ *
๑.ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน ๑.๑ การประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
๑.๒ ความสะดวกในการลงทะเบียน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
๑.๓ การดำเนินงานเป็นระบบและมีขั้นตอนชัดเจน *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
๑.๔ รูปแบบของการจัดประชุมมีความเหมาะสม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
๑.๕ ความเหมาะสมของวันและระยะเวลาในการจัดประชุม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
๒. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการ ๒.๑ การอำนวยความสะดวกติดต่อประสานงานการเดินทาง การต้อนรับ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
๒.๒ ความเหมาะสมของสถานที่ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
๒.๓ ความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
๒.๔ ความเหมาะสมของสื่อและอุปกรณ์ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
๒.๕ ความชัดเจนของเอกสารประกอบการประชุม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
๒.๖ ความเหมาะสมของอาหารกลางวันและอาหารว่าง *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
๓. ด้านความรู้ความเข้าใจ/เนื้อหาสาระการประชุม ๓.๑. การสร้างบรรยากาศของการประชุม เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
๓.๒ สาระสำคัญของการประชุมครบถ้วนสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการประชุม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
๓.๓ สาระสำคัญของการประชุมแต่ละประเด็น มีความชัดเจนนำสู่การปฏิบัติได้ *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
๓.๔ ความสำเร็จของการประชุมโดยภาพรวม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms