Complaint with the Court of Justice of the European Union - the General Court of the European Union against the LEAD BAN
[ENG]
Dear All,
Due to numerous inquiries about the activities undertaken by the "Firearms United Network" Association in connection with Commission Regulation (EU) 2021/57 of 25 January 2021 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council in Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH) for Lead in Shot Ammunition in or Around Wetlands

we kindly inform you that on April 9, 2021, the Association "Firearms United Network" filed a complaint with the Court of Justice of the European Union - the General Court of the European Union against the above-mentioned Regulation. The complaint was registered under the reference number T-187/21. The notification of the complaint was published in the Official Journal of the European Union C 217 of June 7, 2021 (2021 / C 217/68). An official summary of the complaint is available on the website: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.217.01.0053.01.POL&toc=OJ%3AC%3A2021%3A217%3ATOC

Persons interested in direct participation in the proceedings initiated based on a complaint may do so by submitting an application for leave to intervene.
Intervention is a formal way of participating in an ongoing procedure. The conditions for intervention are described in Chapter 14 (Articles 142 to 145) of the Rules of Procedure of the General Court of 4 March 2015 (OJ 2015 L 105, p. 1). The link to the regulations is available here: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:L:2015:105:TOC

An application for leave to intervene may be submitted until 19 July 2021 by traditional mail to the address of the Court of Justice of the European Union - General Court of the European Union (Rue du Fort Niedergrünewald; L-2925 Luxembourg), provided that the correspondence arrived at the General Court on the specified date (19 July 2021) at the latest or via the e-Curia portal available at: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_78957/en/ , however, when choosing this form, it is necessary to set up an account enabling the use of the portal in advance, therefore we do not recommend postponing the decision to submit an intervention until the last minute.
Due to numerous inquiries, below we publish a template of the Application for admission to the case as an intervener.
We encourage you to follow the further course of the proceedings.

Link to template will be sent after registration.

[PL]
Szanowni Państwo,
W związku z licznymi zapytaniami o działania podjęte przez Stowarzyszenie „Firearms United Network” w związku z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2021/57 z dnia 25 stycznia 2021 r. zmieniającym załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do ołowiu w amunicji śrutowej na obszarach wodno-błotnych lub wokół nich

uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie „Firearms United Network” w dniu 9 kwietnia 2021 r. złożyło do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - Sądu Unii Europejskiej skargę na ww. Rozporządzenie. Skarga ta została zarejestrowana pod sygnaturą T-187/21. Informacja o złożeniu skargi opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 217 z dnia 7 czerwca 2021 r. (2021/C 217/68). Urzędowe streszczenie skargi dostępne jest na stronie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.217.01.0053.01.POL&toc=OJ%3AC%3A2021%3A217%3ATOC

Osoby zainteresowane bezpośrednim udziałem w postępowaniu wszczętym na podstawie skargi mogą to zrobić składając Wniosek o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta.
Interwencja jest formalnym sposobem udziału w toczącym się postępowaniu. Warunki interwencji opisane zostały w rozdziale 14 (art. od 142 do 145) Regulaminu postępowania przed Sądem z dnia 4 marca 2015 r. (Dz.U. 2015, L 105, s. 1). Link do regulaminu dostępny jest tutaj: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-11/tra-doc-pl-div-t-0000-2018-201810296-05_04.pdf

Wniosek o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta można składać do dnia 19 lipca 2021 r. pocztą tradycyjną na adres Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - Sądu Unii Europejskiej (Rue du Fort Niedergrünewald; L-2925 Luxembourg), przy czym dla zachowania terminu konieczne jest aby korespondencja dotarła do Sądu najpóźniej w wyznaczonym dniu (19 lipca 2021 r.) lub za pośrednictwem portalu e-Curia, dostępnego pod adresem: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_78957/pl/ , przy czym przy wyporze tej formy konieczne jest wcześniejsze założenie konta umożliwiającego korzystanie z portalu, dlatego nie zalecamy odkładania decyzji o złożeniu interwencji na ostatnią chwilę.

W związku z licznymi zapytaniami, publikujemy wzór Wniosku o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta po rejestracji.

Zachęcamy do śledzenia dalszego biegu postępowania.

GDPR [ENG]:
I would like to kindly inform you that :

1) Your personal data will be managed by Firearms United Network seated in Warsaw at Marymoncka 34, called further an Administrator;

The Administrator will process your following data:
• Name and family name / Organization name
• Phone number
• e-mail

The Administrator has named Filip Kwiatkowski as your data Inspector, e-mail: rodo@firearms-united.com,
2) Your personal data will be processed to fulfill statutory goals of Firearms United Network and will not be shared with other legal entities
3) The legal basis for your data processing is EU Regulation 2016/679 of 27 April 2016 on the r. on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (GDPR).
4) Submission of your personal data is necessary to access to lawsuit. Lack of data submission will make lawsuit impossible
5) You have a right to: demand from the Administrator access to your data, data correction, deletion or limitation on data processing, complaint against processing, data transfer, make a complaint to a governing body, withdrawal of the personal data data processing agreement
6) Your data are not subject to automated decision making, including profiling
7) Your data will be stored for the time of your membership in Firearms United Network.

The data Administrator has no intention to transfer your data outside of European Economic Area (ie. European Union, Norway, Liechtenstein and Iceland).

RODO [PL]:
Informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firearms United Network z siedzibą w Warszawie przy ul. Marymoncka 34, zwany dalej Administratorem;

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
• imię i nazwisko / nazwa organizacji
• telefon
• e-mail

Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Filip Kwiatkowski, e-mail: rodo@firearms-united.com,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach statutowych Firearms United Network i nie będą udostępniane innym odbiorcom
3) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).
4) Podanie danych jest niezbędne do dostępu do pozwu, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest dołączenia do pozwu.
5) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania członkostwa w Firearms United Network.

Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Name / Organization *
Country / Kraj *
Phone number
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy