แบบสอบถามความพึงพอใจกลุ่มอำนวยการ
แบบประเมินฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อการบริหารจัดการและการให้บริการของกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาการดำเนินงาน โดยแบบประเมินความพึงพอใจแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 : ข้อมูลของผู้ตอบแบบประเมิน
ตอนที่ 2 : ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการและการให้บริการของกลุ่มอำนวยการ
ตอนที่ 3 : ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการให้บริการ
ขอความกรุณาให้ท่านตอบแบบประเมินตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริการจัดการ ละการให้บริการที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น และขอขอคุณมา ณ โอกาสนี้
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1. Report Abuse