แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบล สมอแข
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ชื่อ-นามสกุล ผู้ขอรับบริการ (บุคคลหรือหน่วยงาน) *
ที่อยู่ *
เบอร์โทรศัพท์
เพศ *
เรื่องที่ขอรับบริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
การประเมินความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ   1.ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
๑. กระบวนการขั้นตอนการให้บริการมีความเหมาะสมรวดเร็ว
๒. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
๓. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน
๔. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวกรวดเร็ว
๕. มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
๖. เจ้าหน้าที่ให้บริการตามลำดับคิว ก่อน-หลัง
2.ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
มีช่องทางการให้บริการหรือรับฟังความคิดเห็น
มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล ช่องทางการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการบริการ เช่น แจ้งรายชื่อและเบอร์ติดต่อของผู้รับผิดชอบ เพื่อให้ประสานงานหรือติดต่อสอบถามได้สะดวกรวดเร็ว
ช่องทางการให้บริการมีการที่หลากหลายและเพียงพอต่อความต้องการหรือการให้บริการเช่นโทรศัพท์ หรือ บริการนอกสถานที่
ช่องทางการให้บริการมีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
3.ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
๑. ความพึงพอใจกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
๒. ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ
๓. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ เช่น การวางตัวเรียร้อย เหมาะสม
๔. ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
4.ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
๑. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม ฯลฯ
๒. มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบการบริการข้อมูลสารสนเทศ
๓. มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจนสะดวก เหมาะสม
๔. อาคารสถานที่มีความสะอาดปลอดภัย
ท่านคิดว่า อบต. ควรปรับปรุงด้านใด (ตอบได้มากกว่า ๑) *
Required
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy