แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการตอบแบบสอบถามนี้จะไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบใดๆ ทั้งสิ้น
คำชี้แจง 1. ข้อมูลนี้จะถูกเก็บเป็นความลับเฉพาะ
2. โปรดอ่านข้อความอย่างละเอียด และกดปุ่มเลือกในช่องระดับความพึงพอใจที่เป็นความจริงหรือใกล้เคียงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดในแต่ละหัวข้อ โดยมีเกณฑ์ของแต่ละระดับดังนี้
5 หมายถึง มีความพึงพอในในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีความพึงพอในในระดับมาก
3 หมายถึง มีความพึงพอในในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความพึงพอในในระดับน้อย
1 หมายถึง มีความพึงพอในในระดับน้อยที่สุด
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
อายุ *
ระดับการศึกษา *
อาชีพ *
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลบนเว็บไซต์
1. ด้านข้อมูล ในเว็บไซต์ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ข้อมูลมีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ อธิบายรายละเอียดได้ชัดเจน
ข้อมูลมีความทันสมัยน่าสนใจ
ข้อมูลที่นำเสนอเป็นประโยชน์ ตรงกับความต้องการ
การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลสะดวกต่อการค้นหา
โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในข้อมูลที่นำเสนอบนเว็บไซต์ในระดับใด
2.ด้านรูปแบบของเว็บไซต์ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
จัดรูปแบบหน้าจอ รูปภาพ และสี มีความเหมาะสม น่าสนใจ
ตัวอักษรอ่านง่าย ชัดเจนและถูกต้อง
ความสวยงาม ความทันสมัย น่าสนใจของหน้าโฮมเพจ
โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการออกแบบเว็บไซต์ในระดับใด
3.ด้านการใช้งาน *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความรวดเร็วในการเข้าถึงหน้าเว็บเพจ
ใช้งานง่ายและสะดวกในการค้นหาข้อมูล
ความสะดวกในการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่น
โดยภาพรวมท่านมีความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ในระดับใด
4.ระดับความพึงพอใจโดยภาพรวม *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ความพึงพอใจในภาพรวมเว็บไซต์ศูนย์จิตตปัญญาศึกษาในระดับใด
ข้อเสนอแนะ
Your answer
ข้อร้องเรียน
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service