Półkolonie letnie 2020
Zapraszamy na nasze półkolonie letnie 2020 w CE PLANETA ROZWOJU

W tym roku półkolonie będą odbywały się w dwóch miejscach i będą trzy różne tematy półkolonii:

Miejsce nr 1:
CE Planeta Rozwoju ul. Młodości 2A lok 6, KSIĄŻENICE (vis a vis Szkoły Podstawowej)
Tematy:
1. Wielkie podróże i wynalazki
2. Laboratorium kreatywności
Miejsce nr 2:
Klub Sportowy POGOŃ, aleja Mokronoskich 4, GRODZISK MAZ. (obok basenu)
Temat:
3. Szkoła przetrwania

Turnus 1 - 29.06 - 03.07.2020 - Książenice i Grodzisk Maz.
Turnus 2 - 06 - 10.07.2020 - Książenice i Grodzisk Maz.
Turnus 3 - 13 - 17.07.2020 - Książenice
Turnus 4 - 20 - 24.07.2020 - Książenice i Grodzisk Maz.
Turnus 5 - 27 - 31.07.2020 - Książenice i Grodzisk Maz.
Turnus 6 - 03 - 07.08.2020 - Książenice
Turnus 7 - 10 - 14.08.2020 - Książenice i Grodzisk Maz.
Turnus 8 - 17 - 21.08.2020 - Książenice i Grodzisk Maz.
Turnus 9 - 24 - 28.08.2020 - Książenice i Grodzisk Maz.

Aby zapisać dziecko na półkolonie letnie 2020, prosimy o wypełnienie poniższego formularza.
W przypadku zapisu więcej niż jednego dziecka prosimy o wypełnienie osobnego formularza dla każdego z nich.
W celu dokonania rezerwacji miejsca należy wypełnić formularz i wpłacić zaliczkę 100 zł.
Opłata za półkolonie wynosi 549 zł i zawiera:
- Zajęcia programowe od 9.00-16.30.
- Opiekę od 7.30 do 17:00.
- Wyżywienie (obiad + podwieczorek)
UWAGA PROMOCJA!!!:
- przy zapisie i wpłacie zaliczki do 10.06.2020 - opłata wynosi 499 zł.
Całość kwoty należy wpłacić do 10 dni przed rozpoczęciem turnusu
Płatności należy dokonać na numer konta: 56 1140 2004 0000 3702 7935 5811
Dane do przelewu:
CE Planeta Rozwoju Sp. z o.o.,
ul. Młodości 2a lok 6, 05-825 Książenice;
w tytule przelewu należy wpisać: „Lato 2020, imię i nazwisko dziecka, turnus nr”
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA !!!
Szczegółowe informacje:
biuro@planetarozwoju.pl
tel. 884 99 88 54
www.planetarozwoju.pl

Zapewniamy środki do dezynfekcji rąk, a po każdym dniu pomieszczenia i sprzęty przejdą pełną dezynfekcję.
Każdego dnia dziecko będzie miało mierzoną temperaturę ciała.
Przed rozpoczęciem turnusu rodzic/opiekun prawny złoży oświadczenie o stanie zdrowia dziecka.

Regulamin półkolonii znajduje się poniżej.
Email address *
Wybór terminu, tematu i miejsca *
Required
KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU
I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU - wypełnia organizator
1. Forma wypoczynku: półkolonie
2. Termin wypoczynku:
Turnus 1 - 29.06 - 03.07.2020
Turnus 2 - 06 - 10.07.2020
Turnus 3 - 13 - 17.07.2020
Turnus 4 - 20 - 24.07.2020
Turnus 5 - 27 - 31.07.2020
Turnus 6 - 03 - 07.08.2020
Turnus 7 - 10 - 14.08.2020
Turnus 8 - 17 - 21.08.2020
Turnus 9 - 24 - 28.08.2020
3. Adres wypoczynku: CE Planeta Rozwoju, ul. Młodości 2a lok 6, 05-825 Książenice lub
Klub Sportowy POGOŃ, aleja Mokronoskich 4, 05-825 Grodzisk Maz.

Książenice, dnia. .................................... .................................................
(miejscowość, data) (podpis organizatora)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU
Imię i nazwisko dziecka *
Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych *
Rok urodzenia *
Adres zamieszkania lub pobytu rodziców/opiekunów prawnych *
Numer telefonu rodziców *
Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnikach wypoczynku, w szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym *
Istotne dane o stanie zdrowia uczestnika wypoczynku, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie (np. na co uczestnik jest uczulony, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stałe leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary) *
Informacja o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień) - tężec, błonica, dur, inne *
Numer PESEL uczestnika wypoczynku *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej na potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r. poz. 2135, z późn. zm.)).
......................................... ..............................................................................................
(data) (podpis rodziców/pełnoletniego uczestnika wypoczynku)
Regulamin półkolonii letnich 2020:
1. Półkolonie będą odbywały się w Centrum Edukacyjnym PLANETA ROZWOJU ul. Młodości 2a/6 w Książenicach oraz/lub w Szkole Podstawowej w Książenicach (vis a vis naszego Centrum) oraz/lub Klubie Sportowym POGOŃ, aleja Mokronoskich 4 w Grodzisku Maz.
2. Zajęcia tematyczne w ramach półkolonii będą się odbywać każdego dnia w godz. 9.00 – 16.30, zapewniamy opiekę od 7.30 – 17.00
3. Grafik zaplanowanych zajęć, podział na grupy wiekowe oraz wychowawcy i opiekunowie, którzy będą się zajmowali poszczególną grupą oraz dodatkowe informacje otrzymacie Państwo najpóźniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem turnusu na wskazany w kwestionariuszu adres mailowy.
4. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przyprowadzenia dziecka na zajęcia oraz odebrania dziecka z zajęć oraz odpowiadają za bezpieczną drogę dziecka do miejsca półkolonii i z powrotem.
5. W czasie pobytu na warsztatach uczestnicy przebywają pod opieką instruktorów prowadzących zajęcia.
6. Uczestnicy półkolonii mają prawa i obowiązki:
- przestrzegania ramowego harmonogramu dnia oraz poleceń instruktorów prowadzących zajęcia,
- brania czynnego udziału w programowych zajęciach,
- posiadania obuwia na zmianę,
- postępowania zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury i etyki,
- przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o dobrą atmosferę w grupie,
- szanowania rzeczy własnych i innych uczestników zajęć
- przestrzegania ogólnych zasad BHP i PPOŻ,
- przestrzegania obostrzeń związanych z pandemią koronowirusa
- natychmiastowego powiadomienia instruktora o zaistniałych problemach i wypadkach,
7. Warunkiem uczestniczenia dziecka w półkoloniach jest wypełniona oraz podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego karta kwalifikacyjna oraz uiszczona w całości opłata za wybrany turnus.
8. Zapis dziecka i rezerwacja miejsca na półkolonii odbywa się po wpłacie zaliczki w wysokości 100 zł lub całości za turnus. Zaliczkę wpłacamy do 7 dni od wypełnienia kwestionariusza. W przypadku jej braku dziecko wpisywane jest na listę rezerwową.
9. Opłata za jeden turnus półkolonii wynosi 549 zł. Obowiązują następujące warunki promocji.:
- przy zapisie i wpłaceniu zaliczki do 10.06.2020r - opłata za jeden turnus półkolonii wynosi 499zł
10. Wszystkie płatności prosimy wykonywać na dane:
CE Planeta Rozwoju Sp. z o.o., ul. Młodości 2a lok 6, 05-825 Książenice;
Numer konta: 56 1140 2004 0000 3702 7935 5811
w tytule przelewu należy wpisać:
„Lato 2020, imię i nazwisko dziecka, turnus nr"
11. Zaliczka jest bezzwrotna. W przypadku rezygnacji z turnusu, zwracamy pozostałą część kosztów tylko w przypadku, gdy kolejna osoba wejdzie na miejsce dziecka, które zrezygnowało.
Zaliczka może być zwrócona TYLKO, jeśli zostaną wprowadzone obostrzenia, które całkowicie uniemożliwią przeprowadzenie półkolonii.
12. Liczba miejsc na każdym z turnusów jest ograniczona.
13. Rodzice/opiekunowie prawni wysyłają wydrukowaną i podpisaną kartę kwalifikacyjną skanem na adres: biuro@planetarozwoju.pl lub osobiście w biurze CE Planety Rozwoju w Książenicach, ul. Młodości 2a lok 6 – najpóźniej w ciągu 7 dni od wypełnienia kwestionariusza.
14. Rodzice/opiekunowie prawni będą informowani o przypadkach nieodpowiedniego zachowania dziecka, szczególnie o naruszaniu zasad bezpieczeństwa. Nieodpowiednie zachowanie może być powodem wykluczenia uczestnika z udziału w zajęciach bez zwrotu opłaty.
15. Za szkody wyrządzone przez uczestnika programu odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.
16. Organizator nie bierze odpowiedzialności za zgubiony/popsuty sprzęt elektroniczny/zabawki, które przyniesie ze sobą dziecko.
17. Zapewniamy codziennie wyżywienie: obiad (zupa i drugie danie) oraz podwieczorek. Śniadanie i drugie śniadanie dziecko przynosi we własnym zakresie.
18. Półkolonie dedykowane są dla dzieci od 6 do 12 roku życia.
19. Każdy turnus zgłoszony jest do Kuratorium Oświaty.
20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu.
21. Relacja z półkolonii będzie dostępna na
FACEBOOK: https://www.facebook.com/Centrum-Edukacji-Planeta-Rozwoju i/lub
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/planeta_rozwoju/
22. Organizator będzie przestrzegał reżimu sanitarnego.
23. Na półkolonie będzie przyjęte dziecko zdrowe, na podstawie oświadczenia rodzica.
24. Oświadczenie rodzica o stanie zdrowia dziecka, według wzoru Organizatora, musi być dostarczone najpóźniej w dniu rozpoczęcia turnusu.
25. W półkoloniach może uczestniczyć dziecko, którego temperatura ciała nie przekracza 37,5 stopni.
26. Organizator zapewni środki do dezynfekcji rąk, a po każdym dniu pomieszczenia i sprzęty przejdą pełną dezynfekcję.
27. Organizator dołoży wszelkich starań, aby półkolonie były bezpieczne i aby spełnić wymagania określone w wytycznych GIS, MEN, MZ
Zgody i oświadczenia
Zapoznałem/(am) się z regulaminem Półkolonii letnich 2020 organizowanych przez CE Planeta Rozwoju i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Stwierdzam, że podałam(em) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu właściwej opieki w czasie trwania warsztatów. *
Oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe i może uczestniczyć w półkoloniach CE Planeta Rozwoju. Zobowiązuję się jednocześnie do niezwłocznego poinformowania Organizatora/kierownika/wychowawcy/instruktora w przypadku wystąpienia objawów chorobowych. Oświadczam, że wyrażam zgodę na dokonywanie przez organizatora lub osób przez niego wytypowanych pomiaru temperatury mojego dziecka każdego dnia przed rozpoczęciem pobytu i również w trakcie pobytu dziecka na półkoloniach. Oświadczam, że moje dziecko jest zdrowe i nie miało kontaktu z osobami chorymi lub przebywającymi na kwarantannie z powodu choroby lub podejrzenia o chorobę COVID-19. Zapoznałem/am się z wszystkimi procedurami obowiązującymi w CE Planeta Rozwoju w czasie pandemii koronowirusa. *
Wyrażam zgodę na udostępnianie wizerunku dziecka (fotoleracje, filmiki) na portalach społecznościowych CE Planeta Rozwoju (m.in. facebook, instagram). *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie, uaktualnianie, udostępnianie i przechowywanie danych osobowych uczestnika i moich, na utrwalanie wizerunku dziecka dla potrzeb prawidłowej realizacji oferty oraz w celach marketingowych przez organizatora oraz na przesyłanie informacji o kolejnych imprezach organizowanych przez CE Planeta Rozwoju *
Oświadczenie o odbieraniu dziecka przez osoby trzecie (inne niż opiekunowie prawni). Proszę wpisać imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa i numer telefonu kontaktowego, jeśli chcą Państwo umożliwić odbiór dziecka z półkolonii komuś innemu niż opiekunowie prawni wymienieni powyżej.
Oświadczenie o samodzielnym przychodzeniu i wychodzeniu z półkolonii przez dziecko do domu.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy