แบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าผู้ใช้บริการฝึกอบรม
ฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
ไม่มีชื่อ
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1. อายุ
Clear selection
1.2. ระดับการศึกษา
Clear selection
1.3. อาชีพ
Clear selection
1.4. ประเภทธุรกิจ
Clear selection
1.5. ตำแหน่งงานของท่าน
2. ท่าน / หน่วยงานของท่านเป็นสมาชิก ส.ส.ท. หรือไม่
Clear selection
2.1. กรณีทีท่านเป็นสมาชิก ส.ส.ท. เป็นสมาชิกประเภทใด
Clear selection
3. ชื่อหลักสูตรที่ท่านเคยเข้าอบรม
4. ท่านทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการฝึกอบรม/สัมมนา ของ ส.ส.ท. จากสื่อ/ช่องทางใดบ้าง
5. ท่านมีความพึงพอใจในการใช้บริการของการให้บริการฝึกอบรมสัมมนา ของ ส.ส.ท.ในแต่ละ ประเด็นอย่างไร กา  ในช่องว่าง
5.1. ด้านวิทยากรฝึกอบรม
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
ไม่พอใจ/ควรปรับปรุง (1)
1. มีความรู้ความสามารถในหลักสูตรที่สอน/บรรยายเป็นอย่างดี 
2. มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ อย่างเป็นมืออาชีพ
3. มีความตั้งใจ และเอาใจใส่ในการบรรยาย เป็นอย่างดี
4. สามารถทำให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมอยู่ตลอดเวลา ไม่น่าเบื่อ 
5. สามารถอธิบายและตอบปัญหาข้อซักถาม ได้ถูกต้อง ชัดเจน
6. ชื่อเสียง ประสบการณ์ของวิทยากรเป็นที่ยอมรับ น่าเชื่อถือ
Clear selection
5.2. ด้านหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
ไม่พอใจ/ควรปรับปรุง (1)
1. เนื้อหาหลักสูตรทันสมัยได้มาตรฐาน ตรงความต้องการ
2.สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง คุ้มค่าตามวัตถุประสงค์ 
3.เป็นที่ยอมรับและมีความน่าเชื่อถือสูง 
4. หลักสูตรการฝึกอบรมมีความหลากหลาย ตรงความต้องการ
5. เนื้อหาการอบรมเหมาะสมกับระยะเวลาที่บรรยาย
6.. เอกสารประกอบการสัมมนามีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
7. อัตราค่าบริการฝึกอบรมเหมาะสม คุ้มค่า
Clear selection
5.2. ด้านหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
ไม่พอใจ/ควรปรับปรุง (1)
1. เนื้อหาหลักสูตรทันสมัยได้มาตรฐาน ตรงความต้องการ
2.สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง คุ้มค่าตามวัตถุประสงค์ 
3.เป็นที่ยอมรับและมีความน่าเชื่อถือสูง 
4. หลักสูตรการฝึกอบรมมีความหลากหลาย ตรงความต้องการ
5. เนื้อหาการอบรมเหมาะสมกับระยะเวลาที่บรรยาย
6.. เอกสารประกอบการสัมมนามีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
7. อัตราค่าบริการฝึกอบรมเหมาะสม คุ้มค่า
Clear selection
5.3. ด้านเจ้าหน้าที่ดูแลระหว่างลงทะเบียน / ระหว่างอบรม
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
ไม่พอใจ/ควรปรับปรุง (1)
1. มารยาทและอัธยาศัยในการให้บริการ 
2.มีความเชี่ยวชาญรอบรู้ในการให้รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมได้ถูกต้อง ชัดเจน
Clear selection
5.3. ผู้รับลงทะเบียน/ด้านการเงินบัญชี
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
ไม่พอใจ/ควรปรับปรุง (1)
1. มีมารยาทและอัธยาศัยในการให้บริการ มีความตั้งใจ  และกระตือรือร้น
2. ใส่ใจในความต้องการของท่าน และตอบสนองได้รวดเร็วในการให้บริการและประสานงานทั้งหมด
3. ความถูกต้องของการออกเอกสาร ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้
Clear selection
5.4. ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก (พัฒนาการ 18)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
ไม่พอใจ/ควรปรับปรุง (1)
1. โสตทัศนูปกรณ์ และสื่อที่ใช้ประกอบการฝึกอบรม ดี  ทันสมัย เข้าใจง่าย
2. ห้องอบรม สะอาด  สะดวกสบาย   แสงสว่างเพียงพอเหมาะสม
3. ห้องน้ำสะอาด สะดวกสบาย และเพียงพอ
4. สถานที่จอดรถเพียงพอ
5. ห้องรับประทานอาหารสะอาด กว้างขวางเพียงพอ
6. คุณภาพและรสชาติ ของอาหารว่าง และอาหารกลางวันดี
Clear selection
6. ในอนาคตท่านจะกลับมาใช้บริการฝึกอบรม/สัมมนาของ ส.ส.ท. อีก
Clear selection
6.1. เหตุผลในกรณีที่ท่านจะกลับมาใช้บริการฝึกอบรม
6.2. เหตุผลในกรณีที่ท่านจะไม่กลับมาใช้บริการฝึกอบรม
7. ท่านจะแนะนำให้เพื่อน/คนใกล้ชิด มาใช้บริการฝึกอบรมสัมมนาที่ ส.ส.ท.
Clear selection
7.1. เหตุผลที่ท่านจะแนะนำเพื่อน/คนใกล้ชิดมาใช้บริการฝึกอบรม
7.2. เหตุผลที่ท่านจะไม่แนะนำเพื่อน/คนใกล้ชิดมาใช้บริการฝึกอบรม
8. ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการให้บริการฝึกอบรมของ ส.ส.ท. ที่ท่านคิดว่าควรปรับปรุงหรือมีเพิ่มเติม
9. โปรดระบุ E-mail Address ของท่าน หากท่านต้องการรับข่าวสารการฝึกอบรม / สัมมนาจากฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy