แบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มลูกค้าผู้ใช้บริการฝึกอบรม

ฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  1. มีความรู้ความสามารถในหลักสูตรที่สอน/บรรยายเป็นอย่างดี 
  2. มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ อย่างเป็นมืออาชีพ
  3. มีความตั้งใจ และเอาใจใส่ในการบรรยาย เป็นอย่างดี
  4. สามารถทำให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมอยู่ตลอดเวลา ไม่น่าเบื่อ 
  5. สามารถอธิบายและตอบปัญหาข้อซักถาม ได้ถูกต้อง ชัดเจน
  6. ชื่อเสียง ประสบการณ์ของวิทยากรเป็นที่ยอมรับ น่าเชื่อถือ
  Please enter one response per row
  1. เนื้อหาหลักสูตรทันสมัยได้มาตรฐาน ตรงความต้องการ
  2.สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง คุ้มค่าตามวัตถุประสงค์ 
  3.เป็นที่ยอมรับและมีความน่าเชื่อถือสูง 
  4. หลักสูตรการฝึกอบรมมีความหลากหลาย ตรงความต้องการ
  5. เนื้อหาการอบรมเหมาะสมกับระยะเวลาที่บรรยาย
  6.. เอกสารประกอบการสัมมนามีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
  7. อัตราค่าบริการฝึกอบรมเหมาะสม คุ้มค่า
  Please enter one response per row
  1. เนื้อหาหลักสูตรทันสมัยได้มาตรฐาน ตรงความต้องการ
  2.สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง คุ้มค่าตามวัตถุประสงค์ 
  3.เป็นที่ยอมรับและมีความน่าเชื่อถือสูง 
  4. หลักสูตรการฝึกอบรมมีความหลากหลาย ตรงความต้องการ
  5. เนื้อหาการอบรมเหมาะสมกับระยะเวลาที่บรรยาย
  6.. เอกสารประกอบการสัมมนามีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
  7. อัตราค่าบริการฝึกอบรมเหมาะสม คุ้มค่า
  Please enter one response per row
  1. มารยาทและอัธยาศัยในการให้บริการ 
  2.มีความเชี่ยวชาญรอบรู้ในการให้รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมได้ถูกต้อง ชัดเจน
  Please enter one response per row
  1. มีมารยาทและอัธยาศัยในการให้บริการ มีความตั้งใจ  และกระตือรือร้น
  2. ใส่ใจในความต้องการของท่าน และตอบสนองได้รวดเร็วในการให้บริการและประสานงานทั้งหมด
  3. ความถูกต้องของการออกเอกสาร ใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้
  Please enter one response per row
  1. โสตทัศนูปกรณ์ และสื่อที่ใช้ประกอบการฝึกอบรม ดี  ทันสมัย เข้าใจง่าย
  2. ห้องอบรม สะอาด  สะดวกสบาย   แสงสว่างเพียงพอเหมาะสม
  3. ห้องน้ำสะอาด สะดวกสบาย และเพียงพอ
  4. สถานที่จอดรถเพียงพอ
  5. ห้องรับประทานอาหารสะอาด กว้างขวางเพียงพอ
  6. คุณภาพและรสชาติ ของอาหารว่าง และอาหารกลางวันดี
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question