Podanie 2021/2022
Email *
Film Promocyjny
Data wypełnienia podania
MM
/
DD
/
YYYY
PODANIE
Czy szkoła pierwszego wyboru? *
Proszę o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2020/2021 do klasy pierwszej *
Kierunek drugiego wyboru *
Wybór pierwszego języka obcego *
Nazwisko *
Imię *
Data urodzenia *
MM
/
DD
/
YYYY
Miejsce urodzenia *
PESEL *
Imię i nazwisko ojca *
Imię i nazwisko matki *
Nazwisko rodowe matki *
Adres zamieszkania *
Nr telefonu rodzica.opiekuna *
Nr telefonu ucznia *
Nazwa i adres ukończonej szkoły
Osiągnięcia ucznia w olimpiadach, zawodach, konkursach
Podpis *
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 1.Administratorem Pani/Pana - danych osobowych rodzica oraz ucznia jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie z siedzibą w Dobrocin 3, 14-330 Małdyty, tel: 89 758 17 15, mail: sekret.dobrocin@interia.pl 2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w ZSCKR w Dobrocinie możliwy jest pod numerem tel. nr. 608512439 lub adresem email: jjankowiak-wydra@wp.pl 3.Dane osobowe ucznia/rodzica będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce. 4.Dane osobowe ucznia/rodzica przechowywane będą przez okresy określone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Olsztynie 5.Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 6.Rodzicom/ uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 7.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.Podpis Administratora
Clear selection
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy