ජාතික පුස්තකාල හා ප්‍ර‍ලේඛන සේවා මණ්ඩලයේ  වෘත්තීය  නව පාඨමාලා 2022 -   ලියාපදිංචි කිරීමේ පත්‍රිකාව [New Professional Courses of the National Library and Documentation Services Board - 2022 - Registration Form] 
සංවිධානය :  ජාතික පුස්තකාල හා ප්‍ර‍ලේඛන සේවා මණ්ඩලය - අධ්‍යාපන හා පුහුණු අංශය  (Organized by : National Library & Documentation Services Board - Education and Training Division)
විමසීම් : (Contact us) :  070 3535766 / 011 3610772 or courses@mail.natlib.lk
Sign in to Google to save your progress. Learn more
විද්‍යුත් ලිපිනය (Email Address)
*
ඔබ සහභාගී වීමට කැමති පාඨමාලා (සහභාගීවන්නන්ට ඔවුන්ගේ අභිමතය පරිදි පාඨමාලා එකක් හෝ කිහිපයක් තෝරා ගත හැක) [Preferred courses that you wish to attend (Participants can select one or more than one courses according to their preference)] *
Required
පදවි නාමය  [Title] *
නම (මුලකුරු සමඟ) [Name / (With Initials)] *
තනතුර (Designation) *
ආයතනය (Institution) *
ස්ථීර ලිපිනය (Permanent  Address) *
දුරකථන අංකය (Contact Number) *
උසස් අධ්‍යාපනික සුදුසුකම් (Highest Educational Qualification) *
සහභාගිවන්නෙකු ලෙස ලියාපදිංචි වීම ගැන ඔබට ස්තුතියි (Thank you for register as a participant) 
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of National Library of Sri Lanka. Report Abuse