แบบสำรวจความคิดเห็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัดเกี่ยวกับการกำหนดระเบียบฯ ว่าด้วย วงเงินค้ำประกันและความรับผิดของสมาชิกผู้ค้ำประกัน พ.ศ.2563
***แบบสำรวจมีจำนวนทั้งสิ้น 10 ข้อ และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 1 ข้อ***

คำชี้แจง
1. ขอให้สมาชิกสหกรณ์ฯ อ่าน (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วย วงเงินค้ำประกันและความรับผิดของสมาชิกผู้ค้ำประกัน พ.ศ.2563 ก่อนตอบแบบสำรวจความคิดเห็น
2. ขอให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นให้ครบทุกข้อ
3. การสำรวจความคิดเห็นครั้งนี้ จะเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการกำหนดหรือปรับปรุงแก้ไข
ระเบียบฯ ว่าด้วย วงเงินค้ำประกันและความรับผิดของสมาชิกผู้ค้ำประกัน พ.ศ.2563 ต่อไป
4. ขอให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ช่วยกันแชร์ Link แบบสำรวจนี้ให้แก่เพื่อนสมาชิกช่วยกันตอบแบบสำรวจให้ได้มากที่สุด
5. สหกรณ์มีความประสงค์จะรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในการกำหนด ระเบียบฯ ว่าด้วย วงเงินค้ำประกันและความรับผิดของสมาชิกผู้ค้ำประกัน พ.ศ.2563 หากมีจำนวนสมาชิกตอบแบบสำรวจความคิดเห็นจำนวนเท่าใดจะมากหรือน้อยก็ตาม ให้ถือเป็นข้อมูลที่สามารถใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อนำไปกำหนดหรือปรับปรุงแก้ไขระเบียบต่อไป
**โปรดอ่าน (ร่าง) ระเบียบฯ หน้าที่ 1**
**โปรดอ่าน (ร่าง) ระเบียบฯ หน้าที่ 2**
1. สมาชิกได้อ่าน (ร่าง) ระเบียบฯ ว่าด้วย วงเงินค้ำประกันและความรับผิดของสมาชิกผู้ค้ำประกัน พ.ศ.2563 ก่อนตอบแบบสำรวจความคิดเห็น เรียบร้อยแล้วหรือไม่
Clear selection
2. เมื่อได้อ่าน (ร่าง) ระเบียบฯ นี้แล้ว สมาชิกสหกรณ์ เห็นด้วยกับการกำหนดวงเงินค้ำประกันและความรับผิดของสมาชิกผู้ค้ำประกัน หรือไม่
Clear selection
3. (ร่าง) ระเบียบฯ นี้ ดีต่อผู้ค้ำประกันอย่างไร
Clear selection
4. สมาชิกคิดว่า (ร่าง) ระเบียบฯ นี้ ดีต่อผู้กู้อย่างไร
Clear selection
5. ตาม (ร่าง) ระเบียบฯ นี้ ผู้ค้ำประกันเงินกู้ 1 คน จะค้ำประกันสมาชิกผู้กู้ได้ไม่เกินกี่คน
Clear selection
6. สมาชิกผู้ค้ำประกันเงินกู้ มีวงเงินค้ำประกันเงินกู้ต่อสมาชิกผู้กู้ 1 คน สูงสุดไม่เกินวงเงินเท่าใด
Clear selection
7. ผู้ค้ำประกันเงินกู้ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ 12 เดือนขึ้นไป จะค้ำประกันเงินกู้ได้ไม่เกินกี่เท่าของเงินเดือน
Clear selection
8. สมาชิกสหกรณ์ที่มีอายุสมาชิก 60 เดือนขึ้นไป จะค้ำประกันเงินกู้ได้ไม่เกินกี่เท่าของเงินเดือน
Clear selection
9. ตาม (ร่าง) ระเบียบฯ นี้ หากสมาชิกผู้ค้ำประกันไม่อยากค้ำประกันตามจำนวนเท่าของเงินเดือน จะทำได้อย่างไรบ้าง
Clear selection
10. หากวงเงินค้ำประกันของผู้ค้ำประกันต่ำกว่า ยอดเงินที่ผู้กู้ต้องการจะกู้ สมาชิกผู้กู้จะได้เงินกู้จำนวนเท่าใด
Clear selection
11. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Srinakharinwirot University. Report Abuse