แบบประเมินความพึงพอใจการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3 ปีการศึกษา 2562
สถานะของผู้ตอบแบบสำรวจ *
คำชี้แจง ให้เลือกรายการประเมินแต่ละข้อ ตามระดับความพึงพอใจของท่าน (1=น้อยที่สุด, 2=น้อย, 3=ปานกลาง, 4=มาก, 5=มากที่สุด) *
1
2
3
4
5
1. สถานที่ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม และที่พัก
2. วันเวลาและระยะเวลาเข้าค่าย
3. อาหารและเครื่องดื่ม
4. ความเหมาะสมของกิจกรรมเดินทางไกล
5. ความเหมาะสมของกิจกรรมเข้าฐานผจญภัย
6. ความเหมาะสมของกิจกรรมรอบกองไฟ
7. ความเหมาะสมของกิจกรรมระเบียบแถว
8. การปฐมนิเทศ พิธีการเปิด-ปิด มีความเหมาะสม
9. ความน่าสนใจในการดำเนินกิจกรรมของวิทยากร / ผู้นำ
10. สามารถนำความรู้และการปฏิบัติตนในการเข้าค่ายไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Kjn.ac.th. Report Abuse