แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลปลายนา
เทศบาลตำบลปลายนา ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการเทศบาลตำบลปลายนาหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่มาติดต่อใช้บริการงานด้านต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลปลายนา เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปผลลัพธ์ทำแผนปรับปรุงการให้บริการและดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการบริการด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปผู้ขอรับบริการ
1. เพศ
Clear selection
2. อายุ
Clear selection
3. อาชีพ
Clear selection
4. โทรศัพท์ผู้ขอรับบริการ
ส่วนที่ 2 : เรื่องที่ขอรับบริการ
สำนักปลัด
Clear selection
กองคลัง
Clear selection
กองช่าง
Clear selection
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Clear selection
กองการศึกษา
Clear selection
กองสวัสดิการสังคม
Clear selection
ส่วนที่ 3 : แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ปรับปรุง
1. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย
2. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่
3. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง
4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
Clear selection
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ปรับปรุง
1. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
2. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน ชัดเจน
3. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวกรวดเร็ว
4. มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
Clear selection
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ปรับปรุง
1. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม
2. มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ
3. มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจน สะดวก เหมาะสม
4. อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย
Clear selection
ส่วนที่ 4 : ท่านคิดว่า เทศบาลตำบลปลายนา ควรปรับปรุงด้านใด
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
Clear selection
ข้อเสนอแนะ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy