ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
คำชี้แจง แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจการใช้บริการระบบสารสนเทศ ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาระบบสารสนเทศให้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. สถานะผู้กรอกแบบประเมินการใช้งานระบบสารสนเทศของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นักศึกษา
อาจารย์
เจ้าหน้าที่
ผู้บริหาร
บุคคลทั่วไป
สถานะปัจจุบัน
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ
1. ข้อมูลมีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
2. ข้อมูลที่ได้ตรงต่อความต้องการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
3. ระบบใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
4. สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือสารสนเทศได้ง่าย และรวดเร็ว
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระดับความพีงพอใจ
5. มีการจัดระดับความปลอดภัยหรือกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลหรือสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
6. ระบบมีเสถียรภาพ การเชื่อมต่อไม่เกิดปัญหา
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
7. มีระบบการรักษาข้อมูลที่เป็นส่วนตัว
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
8. รูปแบบการแสดงผลมีความสวยงาม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
9. ปัญหาและข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms