แบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
เรียน ผู้ตอบแบบสอบถาม
ทางศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร ใคร่ขอความกรุณากรอกข้อคิดเห็นของท่าน เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของศูนย์ฯอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ชื่อ-สกุล *
Your answer
หน่วยงาน *
Your answer
โทรศัพท์
Your answer
E-mail
Your answer
ส่วนที่ 2 การใช้บริการของศูนย์ฯ
2.1 หน่วยงานของท่านใช้บริการด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า1 ข้อ) *
Required
2.2 หน่วยงานของท่านได้รับการรับรองมาตรฐานรายการใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจในการใช้บริการ
(กรุณาเลือกตอบข้อที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด)
1. การให้บริการของเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Customer Service)
1.1 การให้คำแนะนำ ข้อมูล และตอบคำถาม *
ปรับปรุง (ตก)
ดี (ผ่าน)
1.2 ความถูกต้องในการบริการ *
ปรับปรุง (ตก)
ดี (ผ่าน)
1.3 มีความเหมาะสมของการแต่งกาย และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการบริการ *
ปรับปรุง (ตก)
ดี (ผ่าน)
1.4 บริการด้วยความสุภาพ เสมอภาคและเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ *
ปรับปรุง (ตก)
ดี (ผ่าน)
2. รายการวิเคราะห์/สอบเทียบ/เช่าใช้เครื่องมือ
2.1 ความหลากหลายของรายการที่ให้บริการ *
ปรับปรุง (ตก)
ดี (ผ่าน)
2.2 ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการ *
ปรับปรุง (ตก)
ดี (ผ่าน)
2.3 วิธีวิเคราะห์/ทดสอบ/สอบเทียบ เป็นมาตรฐานสากล *
ปรับปรุง (ตก)
ดี (ผ่าน)
3. ผลการวิเคราะห์/ทดสอบ/สอบเทียบ
3.1 ความถูกต้องของรายงานผล *
ปรับปรุง (ตก)
ดี (ผ่าน)
3.2 ระยะเวลาในการรายงานผลมีความเหมาะสม *
ปรับปรุง (ตก)
ดี (ผ่าน)
3.3 ความตรงต่อเวลาในการส่งมอบงาน *
ปรับปรุง (ตก)
ดี (ผ่าน)
3.4 ความน่าเชื่อถือของผลการทดสอบ/สอบเทียบ *
ปรับปรุง (ตก)
ดี (ผ่าน)
3.5 การอธิบายข้อสงสัยเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ปรับปรุง (ตก)
ดี (ผ่าน)
4. การประชาสัมพันธ์ของศูนย์ฯ
4.1 มีเอกสารให้ความรู้/website/โปรแกรมส่วนลด/แบบฟอร์มสะดวกต่อการรับบริการ *
ปรับปรุง (ตก)
ดี (ผ่าน)
4.2 ความเหมาะสมของช่องทางการติดต่อสื่อสาร (โทรศัพท์/อีเมล/แฟกซ์/ไลน์/เฟสบุ๊ค) *
ปรับปรุง (ตก)
ดี (ผ่าน)
ส่วนที่ 4 เหตุผลในการเลือกใช้บริการของศูนย์ ADCET (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
ส่วนที่ 5 ประเด็นที่ต้องการให้พัฒนา / ข้อเสนอแนะหรือคิดเห็นอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service