แบบสอบถามความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ โดยรวมของวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้น เพื่อสอบถามความพึงพอใจและไม่พึงพอใจงานบริการของ วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

สำหรับผู้รับบริการจากวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต โดยผลที่ได้จะนำมาใช้เพื่อปรับปรุงการให้บริการของวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต ต่อไป

ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต ในครั้งนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ
Required
อายุ
Required
ระดับการศึกษาสูงสุด
Required
สถานภาพของผู้มารับบริการ
Required
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ
1 = พอใจมาก
2 = พอใจ
3 = พอใจน้อย
4 = ไม่พอใจ
5 = ไม่พอใจมาก
2.1 ด้านเวลา
การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ระดับความพึงพอใจมาก
ระดับความไม่พึงพอใจมาก
ความรวดเร็วในการให้บริการ
ระดับความพึงพอใจมาก
ระดับความไม่พึงพอใจมาก
2.2 ด้านขั้นตอนการให้บริการ
การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
ระดับความพึงพอใจมาก
ระดับความไม่พึงพอใจมาก
การจัดลำดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้
ระดับความพึงพอใจมาก
ระดับความไม่พึงพอใจมาก
2.3 ด้านบุคลากรที่ให้บริการ
ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ
ระดับความพึงพอใจมาก
ระดับความไม่พึงพอใจมาก
ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ
ระดับความพึงพอใจมาก
ระดับความไม่พึงพอใจมาก
ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถ ตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้คำแนะนำได้ เป็นต้น
ระดับความพึงพอใจมาก
ระดับความไม่พึงพอใจมาก
การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ
ระดับความพึงพอใจมาก
ระดับความไม่พึงพอใจมาก
2.4 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
ที่ตั้งของสถานที่ฝึกอบรม มีความเหมาะสม
ระดับความพึงพอใจมาก
ระดับความไม่พึงพอใจมาก
สถานที่ฝึกอบรม มีความสะอาด สิ่งอำนวยความสะดวก(เช่น โต๊ะ/เก้าอี้/ห้องน้ำ เพียงพอ
ระดับความพึงพอใจมาก
ระดับความไม่พึงพอใจมาก
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม และเพียงพอ
ระดับความพึงพอใจมาก
ระดับความไม่พึงพอใจมาก
2.5 ด้านข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
ความสะดวกในการขอรับบริการตามช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ Social media
ระดับความพึงพอใจมาก
ระดับความไม่พึงพอใจมาก
ความเพียงพอของช่องทางการติดต่อขอรับบริการ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ Social media
ระดับความพึงพอใจมาก
ระดับความไม่พึงพอใจมาก
ข้อมูลที่ได้รับจากช่องทางต่างๆ มีความถูกต้อง และเพียงพอ
ระดับความพึงพอใจมาก
ระดับความไม่พึงพอใจมาก
การเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการเช่น กล่องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม
ระดับความพึงพอใจมาก
ระดับความไม่พึงพอใจมาก
ตอนที่ 3 ปัญหา / ข้อเสนอแนะ
ปัญหา
Your answer
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Prince of Songkla University, Phuket Campus. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms