แบบสอบถามความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ โดยรวมของวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้น เพื่อสอบถามความพึงพอใจและไม่พึงพอใจงานบริการของ วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

สำหรับผู้รับบริการจากวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต โดยผลที่ได้จะนำมาใช้เพื่อปรับปรุงการให้บริการของวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต ต่อไป

ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต ในครั้งนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เพศ *
Required
อายุ *
Required
ระดับการศึกษาสูงสุด *
Required
สถานภาพของผู้มารับบริการ *
Required
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ
0 = พอใจ
1 = ไม่พอใจน้อยมาก
2 = ไม่พอใจน้อย
3 = ไม่พอใจกลาง
4 = ไม่พอใจมาก
5 = ไม่พอใจอย่างมากที่สุด
2.1 ด้านเวลา
การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด *
พอใจ
ไม่พอใจอย่างมากที่สุด
ความรวดเร็วในการให้บริการ *
พอใจ
ไม่พอใจอย่างมากที่สุด
2.2 ด้านขั้นตอนการให้บริการ
การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ *
พอใจ
ไม่พอใจอย่างมากที่สุด
การจัดลำดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้ *
พอใจ
ไม่พอใจอย่างมากที่สุด
2.3 ด้านบุคลากรที่ให้บริการ
ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ *
พอใจ
ไม่พอใจอย่างมากที่สุด
ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ *
พอใจ
ไม่พอใจอย่างมากที่สุด
ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถ ตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้คำแนะนำได้ เป็นต้น *
พอใจ
ไม่พอใจอย่างมากที่สุด
การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ *
พอใจ
ไม่พอใจอย่างมากที่สุด
2.4 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
ที่ตั้งของสถานที่ฝึกอบรม มีความเหมาะสม *
พอใจ
ไม่พอใจอย่างมากที่สุด
สถานที่ฝึกอบรม มีความสะอาด สิ่งอำนวยความสะดวก(เช่น โต๊ะ/เก้าอี้/ห้องน้ำ เพียงพอ *
พอใจ
ไม่พอใจอย่างมากที่สุด
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม และเพียงพอ *
พอใจ
ไม่พอใจอย่างมากที่สุด
2.5 ด้านข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
ความสะดวกในการขอรับบริการตามช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ Social media *
พอใจ
ไม่พอใจอย่างมากที่สุด
ความเพียงพอของช่องทางการติดต่อขอรับบริการ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ Social media *
พอใจ
ไม่พอใจอย่างมากที่สุด
ข้อมูลที่ได้รับจากช่องทางต่างๆ มีความถูกต้อง และเพียงพอ *
พอใจ
ระดับความไม่พึงพอใจมาก
การเปิดรับฟังข้อคิดเห็นต่อการให้บริการเช่น กล่องรับความคิดเห็น แบบสอบถาม *
พอใจ
ไม่พอใจอย่างมากที่สุด
ตอนที่ 3 ปัญหา / ข้อเสนอแนะ
ปัญหา
Your answer
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Prince of Songkla University, Phuket Campus. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms