แบบฟอร์มสมัครออกบูธในงาน COMIC SQUARE | CQ CIRCLE APPLICATION

**โปรดทราบ**
งาน COMIC SQUARE ได้ปิดรับสมัครบูธประเภทเซอร์เคิลทั้งสองรอบเรียบร้อยแล้ว
แต่เซอร์เคิลที่สนใจร่วมงานยังสามารถให้ข้อมูลไว้แก่ทางคณะผู้จัดงาน เพื่อจัดคิวเป็นเซอร์เคิลสำรอง
ท่านอาจได้รับการติดต่อจากคณะผู้จัดงานหากมีเซอร์เคิลที่ขอสละสิทธิ์การออกบูธกระทันหันและบูธอยู่ในโซนที่เหมาะสมกับสินค้าของท่าน
เซอร์เคิลที่ลงทะเบียนในครั้งนี้จึงควรมีสินค้าพร้อมจำหน่ายอยู่แล้วและพร้อมตอบรับการออกบูธได้ทันที


แบบฟอร์มสำหรับเซอร์เคิลที่ต้องการเช่าบูธในงาน COMIC SQUARE วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

การสมัครครั้งนี้ เปิดรับสมัครระหว่างวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. - วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 เวลา 23.59 น.
กรุณาศึกษากฎกติกาการออกบูธในงานที่ http://comicsquare.in.th/ (คลิก RULES & REGULATIONS)
และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนที่สุดและตรงกับความจริง หากคณะผู้จัดงานพบว่าเซอร์เคิลใดแจ้งข้อมูลเท็จเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการออกงาน เซอร์เคิลนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในงานครั้งนี้และอาจรวมถึงครั้งต่อๆ ไป

การสมัครครั้งนี้ใช้วิธีจับสลาก หากมีผู้สมัครเกิน 176 SP จะใช้วิธีสุ่มจับสลากคัดเลือกผู้สมัคร

เมื่อท่านส่งแบบฟอร์มสมัครนี้ ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับกฏ เงื่อนไข และข้อตกลงของงาน COMIC SQUARE
หากมีข้อสงสัยใดๆ ท่านสามารถสอบถามทางแฟนเพจ https://www.facebook.com/ComicSquareTH/ และทวิตเตอร์ https://twitter.com/ComicSquareTH

--

Application form for Circle Booth rental in COMIC SQUARE event, Sunday, 5/28/2017 @Raktakanit Building, Suan Dusit University, Bangkok, Thailand
The enrolment starts from Friday, 12/23/2016 at AM10:00 and ends on Sunday, 1/22/2017 at PM11:59. (Thailand local time: GMT+7)
Applicant please kindly visit http://comicsquare.in.th/ for rules and regulations (Click INFO FOR NON-THAI SPEAKER tab)
, and, complete the application actually. Found violators will be penalized, recorded, and deprived in the next event.
If the number of applicants exceeds 176 SP, qualified applicants will be selected by randomizing.

By completing and submitting this application, circle agrees to the terms and conditions of COMIC SQUARE event.
For more detail, staffs are always available for help at ComicSquareTH fan page and twitter.
We wish to see you soon. :)

  ข้อมูลส่วนตัว PERSONAL INFORMATION

  ข้อมูลเหล่านี้ใช้ภายในคณะผู้จัดงานเพื่อการติดต่อกับผู้สมัครเท่านั้น และจะไม่เปิดเผยทางสื่อสาธารณะของงาน The following information is collected for internal use only and will not be disclosed on any public media of the event.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ข้อมูลเซอร์เคิล CIRCLE INFORMATION

  ข้อมูลเหล่านี้จะใช้ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัคร และแสดงในสื่อต่างๆ ของงาน โปรดกรอกให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของท่าน This following information will be considered in choosing applicant and displayed on public medias of the event. Please complete all form for your own benefit.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question