แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
เอกสารประกอบการขอรับทุนการศึกษา
- สำเนาใบรายงานผลการเรียน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย
(สำเนาใบรายงานผลการเรียนให้ใช้ภาคเรียนสุดท้าย,กรณีเป็นนักศึกษาปีที่ 1 ให้ใช้สำเนาใบรายงานผลการเรียนที่ได้จากสถานศึกษาเดิม)
- สำเนาเกียรติบัตร , ภาพถ่าย และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอทุนการศึกษา

* สาเหตุที่นักเรียน นักศึกษาไม่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษา เนื่องจาก กรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน และส่งเอกสารไม่ตรงตามเวลาที่กำหนด
** หากมีปัญหาในการกรอกใบสมัคร,มีปัญหาเอกสารประกอบการขอรับทุนการศึกษาไม่ครบถ้วน ให้ดำเนินการแจ้งงานแนะแนวฯ ก่อนวันหมดเขตส่งเอกสาร มิฉะนั้นท่านจะไม่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษา

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service