แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ระบบบริการการศึกษา
คำชี้แจง
แบบประเมินชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบบริการการศึกษา ซึ่งผลการประเมินนี้จะนำไปเพื่อพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัย ของระบบบริการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้เพื่อนำไปประกอบการประกันคุณภาพและประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม กรุณากรอกแบบสอบถามตามความจริง
ตอนที่ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
สังกัด
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม
กรุณากรอกแบบสอบถาม เพื่อแสดงความคิดเห็นตามความพึงพอใจในแต่ระดับ ระดับ 5 หมายถึง ดีมาก, ระดับ 4 หมายถึง ดี, ระดับ 3 หมายถึง ปายกลาง,
ระดับ 2 หมายถึง พอใช้, ระดับ 1 หมายถึง ควรปรับปรุง
2.1 ความพึงพอใจในการใช้บริการระบบบริการการศึกษา *
5
4
3
2
1
2.1.1 ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบบริการการศึกษา
2.1.2 ความเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูลในระบบบริการการศึกษา
2.1.3 ความเหมาะสมของรูปแบบที่ใช้ในระบบบริการการศึกษา
2.1.4 ความน่าเชื่อถือของข้อมูลในระบบบริการการศึกษา
2.1.5 ความสะดวกในการใช้งานระบบบริการการศึกษา
2.1.6 ความน่าสนใจของข้อมูลในระบบบริการการศึกษา
2.1.7 ความหลากหลายของข้อมูล
2.1.8 การใช้งานประโยชน์จากระบบบริการการศึกษา
2.2 ความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ *
5
4
3
2
1
2.2.1 ระบบใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน
2.2.2 สามารถค้นหาหรือเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ
2.2.3ประสิทธิภาพ/ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ
2.2.4 ข้อมูลมีความถูกต้องและครบถ้วน
2.2.5 ข้อมูลมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน
2.2.6 ลักษณะข้อมูลแพร่ข้อมูลสู่ภายนอกหน่วยงาน
2.2.7 มีการจัดการระดับความปลอดภัย หรือกำหนดสิทธ์ ในการเข้าถึงข้อมูล
2.3 ความพึงพอใจในการประมวลผลและความปลอดภัย
5
4
3
2
1
2.3.1 การประมวลผลข้อมูลรวดเร็ว
2.3.2 การประมวลผลถูกต้องแม่นยำ
2.3.3 มีการจัระดับความปลอดภัยหรือกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล
2.3.4 มีการป้องกันความผิดพลาดของระบบจากการใช้งาน
2.3.5 มีการเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์(log file) ตาม พรบว่าต้องการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550.
2.3.6 มีการสำรองข้อมูลสารสนเทศตามระยะเวลาที่กำหนด
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ และ ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ข้อเสนอแนะ และ ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบบริการการศึกษา
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Buriram Rajabhat University. Report Abuse - Terms of Service