1.4 แบบสำรวจความพึงพอใจ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็น ความพึงพอใจ ต่อการบริหารจัดการและการให้บริการ ของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 2 กรอกข้อมูลที่ https://goo.gl/GEyHM5 ดูผลการประเมินที่ https://goo.gl/z1NL8z
เพศ
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ตำแหน่ง *
ประเด็นการประเมิน *
แสดงความพึงพอใจของผู้รับบริการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 5 = มากที่สุด , 4 = มาก , 3 = ปานกลาง , 2 = น้อย , 1 = น้อยที่สุด
5
4
3
2
1
งานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
งานการวัดและการประเมินผลการศึกษา
งานส่งเสริม พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา
งานติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ภาพรวมของการดำเนินงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลกาจัดการศึกษา
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
Your answer
จบการประเมิน กรุณาคลิก "ส่ง"
ขอขอบคุณ
กลุ่ม ITEC สพป.นครราชสีมา เขต 2
โทร. 0988800318
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service