புவியியல்-பகுதி-01
அன்பார்ந்த மாணவர்களே
இப்பாடத்திற்குரி பரீட்சை இன்று தவிர்க்க இயலாத காரணத்தால் இரத்து செய்யப்படுகின்றது.
This form was created inside of Department of Education - WP & EP, Sri Lanka.. Report Abuse