แบบประเมินการดำเนินงานและการนำไปใช้ประโยชน์ โครงการฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปสัมพันธ์ ครั้งที่ 18 (สำหรับนักศึกษา)
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2561 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
[ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ]
1. เพศ *
2. สาขาวิชา *
3. ช่วงอายุ *
4. ชั้นปี *
[ ตอนที่ 2 แบบประเมินโครงการตามวงจร PDCA ]
ระดับคะแนน 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
ตอนที่ 2 / 1 ประเมินโครงการตามวงจร PDCA
2.1 ขั้นเตรียมการ / วางแผน (Plan) *
5
4
3
2
1
ประชุมเพื่อวางแผนการทำงาน
กำหนดขอบเขตงานแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน
ประชุมกลุ่มย่อยของงานแต่ละฝ่าย
2.2 ขั้นดำเนินงาน (Do) *
5
4
3
2
1
ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้
ขณะปฎิบัติงาน แต่ละฝ่ายมีการประสานงานอย่างต่อเนื่อง
สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าขณะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 ขั้นสรุปและประเมินผลการดำเนินงาน (Check) *
5
4
3
2
1
พูดคุยเพื่อแก้ปัญหาและอุปสรรคทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ติดตามและรายงานความก้าวหน้าของงานอย่างต่อเนื่อง
สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน ทั้งส่วนพึงพอใจและอุปสรรค
ความเหมาะสมของเอกสารการสัมมนา
2.4 ขั้นตอนการปรับปรุงการปฏิบัติงาน (Action) *
5
4
3
2
1
แต่ละฝ่ายมีการสรุปผลส่วนย่อย
สรุปผลโดยภาพรวม
บันทึกข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุง / พัฒนาในครั้งต่อไป
ตอนที่ 2 / 2 การนำไปใช้ประโยชน์
การนำไปใช้ประโยชน์ *
5
4
3
2
1
โลกทัศน์ของตนเองกว้างมากขึ้น
การค้นพบและรู้จักตนเองมากขึ้น
ความสามารถในการบริหารเวลา
ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
การมีพัฒนาการด้านบุคลิกภาพ
การรู้จักและเข้าใจ คำว่า บทบาท
การสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
การปลูกจิตอาสาในกับนักศึกษา
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
ส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตรทั้งทางวิชาการและประสบการณ์ในวิชาชีพแก่นักศึกษา
[ ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ ]
ข้อเสนอแนะ
Your answer
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy