فرم نظر سنجی از کاربران

آگاهی از دیدگاهها و نظرات سازنده شما یاری گر ما در بهبود مستمر خدمات رسانی درکتابخانه و مرکز اسناد خواهد بود. لطفا با تکمیل فرم زیر ما را در این امر مهم یاری فرمایید.
با سپاس
کتابخانه و مرکز اسناد
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image