परीक्षापूर्व-प्रायोगिक-कार्यशाला
परीक्षापूर्व-प्रायोगिक-कार्यशाला

सहर्षं संसूच्यते यत् महर्षिवाल्मीकिसंस्कृतविश्वविद्यालय-कैथल-द्वारा छात्राणां संस्कृतसम्भाषणकौशलाय अगस्तमासे विंशतिदिनाङ्कतः नवविंशतिदिनाङ्कपर्यन्तं (20-29 अगस्त) प्रातः दशवादनतः एकादशवादनपर्यन्तं (प्रातः 10-11) परीक्षापूर्व-प्रायोगिक-कार्यशाला आयोज्यते । सर्वेषां छात्राणां कृते एतस्यां कार्यशालायाम् उपस्थितिः अनिवार्या अस्ति । एष: स्वर्णिम: अवसर: अस्ति यत् भवन्त: सर्वे गृहे एव स्थित्वा संस्कृतसम्भाषणे निपुणो भूत्वा परीक्षायां सहजतया सफलाः भवितुमर्हन्ति । तरङ्गमाध्यमेन (ऑनलाइन) आयोजिता एषा कार्यशाला सरलसंस्कृतसम्भाषणमाध्यमेन एव भविष्यति ।

उद्देश्यम् :

1 शुद्ध-संस्कृत-उच्चारणकौशल-विकासाय
2 संस्कृतभाषा-अभ्यासाय
3 संस्कृते वाक्यनिर्माणाय
4 संस्कृतग्रन्थानाम् अध्ययनाय

परिणामः :

1 छात्राः सम्भाषणशीलाः भविष्यन्ति ।
2 संस्कृतग्रन्थानाम् अध्ययनं सरलं भविष्यति ।
3 पाठ्यपुस्तकानां पठनं सुकरं भविष्यति ।
4 संस्कृतज्ञानेन भारतीयसंस्कृतेः ज्ञानम् अपि सम्यक् रुपेण भविष्यति ।
5 संस्कृतं ज्ञात्वा सर्वत्र वृत्तिं प्राप्तुं शक्नुवन्ति ।
6 राष्ट्रिय-शिक्षानीति-दिशा भविष्ये संस्कृतस्य प्राधान्येन तस्य लाभः ।
7 संस्कृतमाध्यमेन परीक्षायां लेखनस्य सौकर्यं तेन अङ्कलाभश्च ।
नाम *
पितुः नाम *
कक्षा *
विभागः *
पत्राचार-सङ्केतः *
अणुसङ्केतः *
दूरवाणीक्रमाङ्कः *
पितुः दूरवाणीक्रमाङ्कः *
पञ्जीकरणदिनाङकः *
MM
/
DD
/
YYYY
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Maharishi Valmiki Sanskrit University.