แบบสำรวจความพร้อมการเรียนด้วยระบบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ
สำหรับผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ ตำบลตรวจ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์
เรียน ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน ตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ให้เลื่อนวันเปิดภาคเรียนที่่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นวันที่่ 1 กรกฎาคม 2563 นั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้มีการเตรียมความพร้อมรองรับการเลื่อนการเปิดภาคเรียน โดยให้สถานศึกษาสำรวจความพร้อมในการเรียนแบบออนไลน์ เพื่่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว ทางโรงเรียนจำเป็นต้องทราบข้อมูลต่างๆและความพร้อม ความต้องการ ตลอดจนความคิดเห็นของท่าน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน การจัดทำสื่อการเรียนรู้ให้ครอบคลุมสำหรับผู้เรียนทั้งกลุ่มผู้เรียนที่มีความพร้อมและไม่พร้อมในการเรียนแบบออนไลน์ต่อไป โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ สพป.สุรินทร์ เขต 3 จึงขอความอนุเคราะห์ ท่านผู้ปกครอง กรอกแบบสำรวจความพร้อมในการเรียนแบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2563 นี้
1.คำนำหน้าชื่อผู้ปกครอง *
2.ชื่อ - สกุล ผู้ปกครอง *
Your answer
3.เบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครอง
Your answer
4.คำนำหน้าชื่อนักเรียน *
5.ชื่อ - สกุล นักเรียน *
Your answer
6.ท่านเป็นผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นใด ในปีการศึกษา 2563 *
7.ในครอบครัวของท่าน มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดที่สามารถใช้ในการเรียนด้วยระบบออนไลน์ได้บ้าง *
8.ครอบครัวของท่านมีกล่องรับสัญญาณ KU-Brand (จานทึบ) ที่สามารถดูช่องการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV พร้อมเพียงพอหรือไม่ *
9.สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่สามารถใช้ในการเรียนเป็นแบบใด *
10.ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ตในบ้านของท่านมีประสิทธิภาพในระดับใด *
11.ท่านมีความพร้อมในการให้บุตรหลานเรียนแบบออนไลน์หรือไม่ *
12.หากมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ท่านมีความยินดีให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือนักเรียนในการเรียนรู้ที่บ้าน ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ยังไม่คลี่คลาย หรือไม่ *
13.ข้อเสนอแนะอื่นๆ(เพิ่มเติม)
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ. Report Abuse