POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
pomiędzy: Fundacją Nauka dla Środowiska, z siedzibą w Koszalinie, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000146454, reprezentowaną przez Piotra Jaśkiewicza - Prezesa Zarządu Fundacji, zwaną dalej Operatorem, a Panią/nem *
zamieszkałą/łym *
legitymującą/cym się *
o numerze *
Numer telefonu *
E-mail *
Nazwa wspólnoty (nazwa miejscowości, sołectwa, lokalizacji na którą zbierany będzie 1%) *
PREAMBUŁA
Operator oświadcza, że jest podmiotem na rzecz którego zgodnie z art. 42 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873) mogą być wykonywane świadczenia przez wolontariuszy.
Przedstawiciel – jako wolontariusz oświadcza, że posiada kwalifikacje i spełnia wymagania niezbędne do wykonywania powierzonych niżej czynności.

Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na świadczenie pracy wolontarystycznej na rzecz działań statutowych Operatora dla przyłączenia wspólnoty lub społeczności lokalnej określonej jako...(WYPEŁNIA FUNDACJA NAUKA DLA ŚRODOWISKA) nazwa identyfikująca dla Funduszu Lokalny.org (dalej Lolalny.org).
Mając na względzie ideę wolontariatu, u podstaw której stoi dobrowolne, bezpłatne wykonywanie czynności, a także biorąc pod uwagę charytatywny, pomocniczy i uzupełniający charakter wykonywanych przez wolontariuszy świadczeń Strony porozumienia uzgadniają, co następuje:

§ 1

1. Operator powierza wykonywanie Przedstawicielowi, a Przedstawiciel dobrowolnie podejmuje się wykonania na rzecz Operatora następujących czynności:
a) podejmowaniu bez kosztowych działań miejscowych wzmacniających efektywność
i przejrzystość Lokalny.org;
b) upowszechnianiu Lokalny.org w oparciu o zasady i materiały udostępnione przez Operatora;
c) bieżącym wykonywaniu zadań sprecyzowanych w § 5 pkt. 1, § 6 pkt. 2, § 8 pkt. 1, § 9 pkt. 3
i 4, § 10 pkt. 1 Regulaminu Lokalny.org
d) W celu realizacji zapisów § 5 Regulaminu Lokalny.org zorganizowanie i techniczne przeprowadzenie:
• Akcji promocyjnej zachęcającej do przeznaczania odpisów 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na cele społeczne wspólnoty lub społeczności lokalnej określonej w preambule,
• Procesu zgłaszania przez członków wspólnoty lub społeczności lokalnej propozycji przedsięwzięć do sfinansowania ze środków Lokalny.org.
• Procesu weryfikacji i wyboru propozycji do głosowania
• Głosowania przez członków wspólnoty lub społeczności lokalnej w celu wybrania przedsięwzięć podlegających sfinansowaniu ze środków Lokalny.org
e) Złożenie Operatorowi zgłoszeniu o uruchomienie finansowania zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu Lokalny.org w formie określonej w załączniku nr 1.
2. Czynności, o których mowa wyżej będą wykonywane we współpracy z innymi osobami oraz z podmiotami zaangażowanymi w realizację Lokalny.org
3. Operator zobowiązuje się przyłączyć do Lokalny.org wspólnotę lub społeczność lokalną określoną w preambule do niniejszego porozumienia oraz zarządzać dostępnym dla niej kapitałem zgodnie z przyjętym regulaminem Funduszu Lokalny.org i niniejszym porozumieniem.

§ 2

1. Strony porozumienia uzgadniają, że czynności określone w § 1 będą wykonywane w okresie 365 dni od dnia podpisania porozumienia.
2. W przypadku nie wypowiedzenia umowy w okresie obowiązywania umowy, określonym
w punkcie pierwszym, zostaje ona przedłużona na czas nieoznaczony.
3. Miejscem wykonywania czynności będzie ….…............……….………(WYPEŁNIA FUNDACJA NAUKA DLA ŚRODOWISKA), jako obszar odziaływania wspólnoty lub społeczności lokalnej w ramach Funduszu Lokalny.org

§ 3

Z uwagi na charakter i ideę wolontariatu:
a) Przedstawiciel jest obowiązany/a wykonywać uzgodnione czynności osobiście.
b) Przedstawiciel za swoje czynności nie otrzyma wynagrodzenia.
c) Przedstawiciel objęty zostaje ubezpieczeniem z tytułu nieszczęśliwych wypadków na mocy Ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach z dnia 30 października 2002r.
d) Wolontariusz zgodnie z art. 45 ust. 4 w zw. z art. 45 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwalnia Operatora w całości z obowiązku pokrywania kosztów podróży służbowych i diet.
e) Przedstawiciel występując, jako wolontariusz został poinformowany o przysługujących mu prawach i obowiązkach.

§ 4

1. Operator może odstąpić od umowy w przypadku braku działań Przedstawiciela w wykonywaniu powierzonych mu czynności lub wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Operatora lub nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia.
2. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia. Przy zachowaniu założeń regulaminu Lokalny.org
3. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia będą dokonywane za porozumieniem stron pod rygorem nieważności.
4. Spory wynikłe ze stosowania porozumienia rozstrzygane będą na zasadzie konsensusu.
5. W sprawach nieuregulowanych przepisami Ustawy działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub niniejszym porozumieniem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron;
Imię i nazwisko *
Oświadczenie RODO
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) Fundacja Nauka da Środowiska informuje, że:
› Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Nauka dla Środowiska z siedzibą
w Koszalinie przy ul. Racławickiej 15 – 17 Budynek F 41 75-620 w Koszalinie . Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres mailowy pj@ndsfund.org lub telefonicznie pod numerem 94 347 82 05 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
› Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: pj@ndsfund.org lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
› Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Funduszu Lokalny.org oraz przekazywania innych informacji (takich, jak: konkursy, szkolenia, itp.) wspierających wdrażanie Lokalny.org lub wspierających jego założenia i proces realizacji.
› Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane instytucjom nadzorującym pracę Fundacji Nauka dla Środowiska oraz Bankowi obsługującemu Fundusz Lokalny.org (mBank)
› Dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
› Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
› Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Nauka dla Środowiska z siedzibą w Koszalinie przy ul. Racławickiej 15 – 17 Budynek F 41 75-620 w Koszalinie, moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, w zakresie obsługi administracyjnej związanej z realizacją Funduszu Lokalny.org oraz przekazywania innych informacji wspierających wdrażanie Lokalny.org *
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jestem świadoma/y przysługującego mi prawa do wycofania zgody, jak również faktu, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można odwołać poprzez wysłanie maila na adres pj@ndsfund.org z informacją o jej odwołaniu, w treści maila należy wskazać swoje imię i nazwisko, a w tytule wiadomości wpisać „Fundusz Lokalny.org-odwołanie zgody.” lub listownie na adres Fundacji Nauka dla Środowiska. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy