แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ขอมีบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน และเหรียญราชการชายแดน
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน
2. แบบสอบถามมีทั้งหมด 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ
ส่วนที่ 3 ความไม่พึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ
ส่วนที่ 4 การปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy