แบบประเมินความพึงพอใจโครงการนำเสนอบทเรียนด้วย Prezi

แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการโดยจะใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงในการจัดโครงการครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question