แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป *
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางวิชาการ
*
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
คุณวุฒิการศึกษา
*
1-5 ปี
6-10 ปี
มากกว่า 10 ปี
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารและพัฒนาอาจารย์ (ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร *
5
4
3
2
1
1. การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากำลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
2. มีระบบ กลไก การรับและคัดเลือกอาจารย์ที่ชัดเจน เหมาะสม และโปร่งใส
3. มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่เน้นคุณสมบัติด้านความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา
4. การส่งเสริมความสามารถในการทำงานของอาจารย์ตามความชำนาญได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. อาจารย์ประจำหลักสูตรมีวุฒิทางการศึกษา ตำแหน่งทางวิชาการ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
ความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารและพัฒนาอาจารย์ (ระบบการบริหารอาจารย์) *
5
4
3
2
1
1. การกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างชัดเจน
2. การมอบหมายภาระหน้าที่เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
3. การกำหนดภาระงานและแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
4. ความโปร่งใสในการบริหารอาจารย์ประจำหลักสูตร
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
ความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารและพัฒนาอาจารย์ (ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์) *
5
4
3
2
1
1.โอกาสในการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
2. ควบคุม กำกับ ส่งเสริม จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์
3. การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร
4. การส่งเสริมการทำวิจัย และการทำผลงานทางวิชาการ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
ความพึงพอใจที่มีต่อบรรยากาศการทำงานภายในหลักสูตร *
5
4
3
2
1
1. บรรยากาศ/สภาพแวดล้อม วัสดุ อุปกรณ์ ที่สนับสนุนต่อการทำงาน การเรียนการสอน
2. ความสุขในการทำงานร่วมกับผู้อื่นในหลักสูตร (การให้เกียรติ/การรับฟังความคิดเห็น/การมีส่วนร่วม ฯลฯ )
3. การติดต่อสื่อสาร/รับข้อมูลข่าวสารภายในหลักสูตร
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
ความพึงพอใจที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (สิ่งอำนวยความสะดวก , วัสดุ , อุปกรณ์ , สื่อ , แหล่งเรียนรู้ , องค์กรเครือข่าย ฯลฯ) *
5
4
3
2
1
1. การมีส่วนร่วมเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
2. ความเพียงพอของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service