แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ประเภท *
สังกัดหน่วยงาน *
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
ความพึงพอใจด้านคุณภาพของเนื้อหา (Content) *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
การเชื่อมโยงข้อมูลภายในเว็บไซต์
การเชื่อมโยงข้อมูลไปยังภายนอก
ความเหมาะสมของข้อมูล
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
ความพึงพอใจด้านการจัดรูปแบบ (Design) *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
สวยงาม ทันสมัย น่าสนใจ
ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
สีสันมีความเหมาะสม
ภาพกับเนื้อหามีความสอดคล้องกัน
ระดับความพึงพอใจโดยภาพรวม *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
ด้านคุณภาพของเนื้อหา
ด้านการจัดรูปแบบ
ภาพรวมความพึงพอใจในเว็บไซต์
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ / แนวความคิดเห็น เพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service