Kastre valla elanike küsitlus
Austatud Kastre valla elanik!
Kastre vallavalitsus on algatanud Kastre valla arengukava koostamise. Aprilliks 2019. a peab valmima uus „Kastre valla arengukava aastateks 2019-2026”, mille koostamisel on oluline panus anda kõikidel valla elanikel. Määratleb ju arengukava ära valla järgmiste aastate prioriteedid, tegevussuunad ja eesmärgid ning paneb paika ka vajalikud ressursid eesmärkide saavutamiseks / tegevuste elluviimiseks, mõjutades seega tervet valda. Seega kutsume üles kõiki vallaelanikke arengukava koostamise protsessis osalema ja ütlema oma arvamuse mida ja miks tuleks lähiaastatel Kastre vallas teha. Loomulikult ei võimalda kasutada olevate ressursside piiratus kõiki soove ja unelmaid ellu viia - kuid iga elaniku arvamus on arengukava koostamisel oluline. Anonüümse küsimustiku täitmine võtab vaid mõned minutid, aga selle põhjal tehtavad õiged valikud ja head otsused mõjutavad valda aastaid!
1. Kuidas olete rahul eluga Kastre vallas?
Palun andke hinnang tabelis toodud valdkondade arengule Kastre vallas viimase 4 aasta jooksul
Oluliselt paranenud
Mõningal määral paranenud
Jäänud samaks
Mõningal määral halvenenud
Oluliselt halvenenud
Ei oska öelda
Avalik kord, turvalisus
Avaliku ruumi planeerimine
Teenused eakatele, sh hoolekande teenused
Teenused erivajadustega inimestele
Teenused noortele
Lapsehoiu- ja lasteaia teenused
Teenused tööotsijatele ja töötutele
Ettevõtjate ja ettevõtluse toetamine
Ettevõtlikkuse edendamine ja tunnustamine
Vallasisene ühistransport
Ühendus Tartu ja teiste tõmbekeskustega
Kergliiklusteed (kõnniteed, jalgrattateed)
Teede ja tänavate korrashoid, sh tänavavalgustus
Ühisveevärk ja kanalisatsioon
Soojamajandus
Heakord
Jäätmekäitlus
Haridus (alg, põhi- keskharidus)
Huviharidus
Kultuur, vabaaja veetmine ja meelelahutus
Sportimisvõimalused
3. Milliseks hindate olukorda Kastre vallas turvalisuse vaatenurgast võetuna:kas elutähtsad teenused (kiirabi, perearst, päästeteenistus, politsei ja korrakaitse) on kättesaadavad? Mis on peamised turvalisusega seonduvad probleemid? Kas ja mida tuleks muuta ja parandada?
Your answer
4. Milliseks hindate Kastre valla sotsiaalsüsteemi ja teenuseid: kas vallavalitsus tegeleb piisavalt noorte perede, eakate, laste ja teiste abivajajate küsimustega? Kas ja mida tuleks muuta ja parandada?
Your answer
5. Milliseks hindate olukorda ettevõtluse ja ettevõtlikkuse soodustamisel Kastre vallas: kas ja kuidas vald toetab ettevõtlust oma territooriumil? Kas vallas leidub piisavalt tööjõudu ja kas vald panustab omapoolselt töötajate ümber- ja täiendõppe võimaluste parandamisesse? Kas ja mida tuleks muuta ja parandada?
Your answer
6. Milliseks hindate transpordikorraldust vallas – nii ühendust Tartuga, teiste tõmbekeskustega, vallasiseseid bussiliine, aga ka valla teede olukorda ja kergliiklusteede olemasolu? Kas ja mida tuleks muuta ja parandada?
Your answer
7. Milliseks hindate ühisveevärgi ja kanalisatsiooni (ÜVK), soojamajanduse korraldust, heakorra tagamist ning jäätmekäitlust vallas: kas ja mida tuleks muuta ja parandada?
Your answer
8. Milliseks hindate olukorda vallas hariduse ja kultuuri korraldust ning kättesaadavust: kas lasteaia-ja koolikohti on piisavalt ja pakutav õpe kvaliteetne? Kas vallas on piisavalt eneseharimise ja vaba aja veetmise võimalusi? Kas ja mida tuleks muuta ja parandada?
Your answer
9. Loetlege palun Kastre valla 1-3 üldist tugevust, ehk mis on vallas hästi!
Your answer
10. Loetlege palun 1-3 olulisemat Teile olulist soovitud muutust Kastre vallas, ehk mis vajab vallas tervikuna parandamist. Millistele valdkondadele tähelepanu pööramine on Teile / Teie perele lähiaastate perspektiivis kõige olulisem?
Your answer
11. Kuidas kaasata vallaelanike veelgi enam otsustusprotsessi ja kas Te sooviksite valla elu-olu korraldamisel senisest enam kaasa rääkida? Kui jah, siis millistes küsimustes ja kuidas?
Your answer
12. Millele soovite veel tähelepanu juhtida?
Your answer
Teie andmed (vabatahtlik info): vanus, sugu, küla/ piirkond
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service