แบบรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นม.4 ปีการศึกษา 2564
สอบคัดห้อง เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ สอบคัดห้อง ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ประกาศผล วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

การแต่งกายด้วยชุดนักเรียน(โรงเรียนเดิมก็ได้) และต้องมีผู้ปกครองมามอบตัว หากไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

เตรียมถ่ายเอกสาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วยในวันรายงานตัว
- สำเนาสูติบัตร
- สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน บิดา มารดา ผู้ปกครอง
- สำเนาบัตรประชาชน นักเรียน บิดา มารดา ผู้ปกครอง
- สำเนา ปพ.1
แผนการเรียน *
แผนการเรียนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะมีการทดสอบก่อนจัดห้องเรียน และสายทวิศึกษา ถ้าจำนวนน้อยอาจจะไม่พิจารณาเปิด
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก. Report Abuse