แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาและการบริหารงานของคณะมนุษยศาสตร์

(ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2555 มีมติเห็นชอบแบบสอบถามดังกล่าวแล้ว)

  ตามที่มหาวิทยาลัย ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นแผนนำร่องในการพัฒนามหาวิทยาลัย ในอีก ๕ ปี ข้างหน้า โดยกำหนดให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ มีความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล โดยเฉพาะคุณภาพของบัณฑิตที่ต้องมีความรู้ ความสามารถ และเป็นคนดีในสังคม เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติและมีการบริหารจัดการที่ดี สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งได้กำหนดพันธกิจ วัตถุประสงค์ และยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ซึ่งมีเป้าหมายและตัวชี้วัด นั้น ในฐานะที่ท่านเป็นบุคลากรในส่วนงาน ท่านมีความคิดเห็น หรือมีความต้องการให้ส่วนงานของท่าน มีทิศทางที่ควรจะเป็นสำหรับการบริหารงานของส่วนงานในสี่ปีข้างหน้า โดยจะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัย ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
  เลือกได้เพียง 1 ข้อ ค่ะ
  This is a required question
  เลือกได้เพียง 1 ข้อ ค่ะ
  This is a required question
  เลือกได้เพียง 1 ข้อ ค่ะ
  This is a required question
  เลือกได้เพียง 1 ข้อ ค่ะ
  This is a required question
  เลือกได้เพียง 1 ข้อ ค่ะ
  This is a required question
  เลือกได้เพียง 1 ข้อ ค่ะ
  This is a required question

  ส่วนที่ 2

  ให้ท่านแสดงความคิดเห็นในประเด็นด้านยุทธศาสตร์ ต่างๆ โดยการเขียนเครื่องหมาย ลงในช่องที่มีความคิดเห็นตรงกับท่าน
  1. การนำระบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการจัดการเรียนการสอนแบบ Problem Based Learning Self Directed Learning Life Long Learning                          
  2. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกความรับผิดชอบของนักศึกษาต่อสังคมและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม                         
  3. การสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอนและการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี                         
  4. การปรับปรุง พัฒนาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการเครื่องมือ อุปกรณ์การเรียนการสอน การวิจัย ให้ได้มาตรฐาน                         
  5. การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานของประเทศ (TQF) และมาตรฐานสากล                         
  6. เปิดหลักสูตรนานาชาติ (International Program) และหลักสูตรความร่วมมือกับนานาชาติให้เพิ่มมากขึ้น                         
  7. การปรับโครงสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด                         
  8. การส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสฝึกงาน หรือทำงานในบริษัทชั้นนำระดับนานาชาติ หรือองค์การระหว่างประเทศ                         
  9. การพัฒนาฐานข้อมูล Recruiters List ของส่วนงานให้มีความสมบูรณ์และทันสมัย                         
  10. การจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่ผู้ด้อยโอกาส และจัดหาสื่อเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการทางการศึกษาอื่น เพื่อรองรับผู้พิการ และผู้มีความสามารถพิเศษประเภทต่างๆ                         
  11. การจัดสรรที่นั่งและโอกาสให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ  และผู้ที่มีความสามารถพิเศษ                         
  12. การพัฒนาระบบ และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนงานให้มีประสิทธิภาพ                         
  13. พัฒนาคณาจารย์ ให้มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ                         
  14. การจัดอันดับของมหาวิทยาลัย ในระดับชั้นนำของอาเชียน                         
  Please enter one response per row
  This is a required question
  1. การพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการร่วมกับภาคการผลิตและอุตสาหกรรม                         
  2. การวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์                         
  3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการทุนวิจัย การจัดสรรทรัพยากรวิจัย การสนับสนุนทุนวิจัยสมทบ (Matching Fund)และทุนวิจัยเริ่มต้น (Seeding Money)                         
  4. สร้างและพัฒนาระบบพี่เลี้ยง (Mentor System) การจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ รวมทั้งมีระบบทางด่วน (Fast Track) ที่สนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ (Young Star Researches)                         
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ นักวิจัย ไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในเวทีระดับชาติและระดับนานาชาติ                         
  6. ส่งเสริม สนับสนุนและผลักดันให้คณาจารย์/ นักวิจัย ดำเนินการเพื่อขอรับการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์                         
  7. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเชิงบูรณาการ วิจัยร่วมกับ  องค์กรในประเทศ ของกลุ่มสมาคมอาเซียน และนานาชาติในสาขาที่มีความพร้อมและแสวงหานักวิจัยระดับนานาชาติมาร่วมทำวิจัย                          
  8. สนับสนุนผลงานวิจัย และนวัตกรรม ได้รับการตีพิมพ์ และนำไปอ้างอิงและพัฒนาเป็นนวัตกรรม                         
  Please enter one response per row
  This is a required question
  1. จัดให้มีศูนย์กลางการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น                         
  2. ให้บริการวิชาการโดยมุ่งเน้นด้านที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยตรง โดยใช้ปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นเป็นที่ตั้ง                         
  3. จัดทำฐานข้อมูลทางวิชาการด้านศักยภาพและความเชี่ยวชาญทางวิชาการของมหาวิทยาลัย                         
  4. มหาวิทยาลัยเปิดโอกาส/ช่องทางที่จะให้ความรู้ แนวคิดแก่ชุมชน/ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อเข้าใจปัญหาที่แท้จริง และนำไปสู่การพัฒนาแนวคิดใหม่ๆ ได้                         
  5. พัฒนาศักยภาพในการให้บริการสุขภาพทั้งบุคลากรทางการแพทย์ เครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ชั้นสูง                          
  6. สร้างเครือข่ายเพื่อเตรียมความพร้อมของประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน                         
  Please enter one response per row
  This is a required question
  1. การเป็นผู้นำในการบูรณาการองค์ความรู้ ทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ท้องถิ่นล้านนา กลุ่มชาติพันธุ์ และรวบรวมองค์ความรู้ด้านล้านนาคดีศึกษา                         
  2. การมีฐานข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ online ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยท้องถิ่นล้านนา และชาติพันธุ์                         
  3. ส่งเสริมวัฒนธรรม ภาษา และการแต่งกายของพื้นบ้าน                         
  4. ส่งเสริมการพัฒนามรดกล้านนาสู่มรดกโลก                          
  5. การสนับสนุนให้นักศึกษา มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีไทย และท้องถิ่นล้านนาให้มากยิ่งขึ้น                         
  6. การนำศักยภาพและองค์ความรู้ที่มีอยู่ร่วมกับชุมชน สังคม ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                         
  7. การรณรงค์และจัดกิจกรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกแก่ประชากรของมหาวิทยาลัย ในการรักษาภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมทั้งภายในมหาวิทยาลัย และชุมชน สังคม                         
  8. สร้าง/กำหนดแผนแม่บทเพื่อพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม                         
  9. มุ่งพัฒนาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น และวิทยาเขตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Green and Clear Campus                         
  Please enter one response per row
  This is a required question
  1. การสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน                         
  2. การนำนักศึกษาและบุคลากร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน                         
  3. การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันวิชาการต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน เอเชีย และนานาชาติ                         
  4. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรร่วมบัณฑิตศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก                         
  5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการจัดการศึกษาร่วมกับสถาบันวิชาการต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน เอเชีย และนานาชาติ                         
  6. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาชาวต่างชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา                         
  7. สนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในเวทีนานาชาติ ในภูมิภาคอาเซียน เอเชีย และนานาชาติ                         
  8. สนับสนุนให้ส่วนงานจัดการประชุม/สัมมนาทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ให้มากขึ้น                         
  9. แสวงหาทุนรัฐบาล หรือหน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา                          
  10. พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ให้กับบุคลากรของส่วนงาน                         
  11. พัฒนาสิ่งแวดล้อมและสร้างบรรยากาศภายในส่วนงาน    ให้เหมาะสมกับการเป็นนานาชาติ                         
  Please enter one response per row
  This is a required question
  1. การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ (Recruit-Retain Reinforcement)                         
  2. มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้                          
  3. การพัฒนาระบบการบริหารงานยุคใหม่ (TQA) และพัฒนาระบบ ICT ที่มีประสิทธิภาพ                         
  4. การสร้างระบบการประเมินและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมทั้งพัฒนาและเสริมสร้างระบบการตรวจสอบที่ดี                          
  5. การสร้างค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร และบรรยากาศการทำงานอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในส่วนงาน ให้บุคลากรรักองค์กร และทำงานอย่างมีความสุข                         
  6. การพัฒนาทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และการอยู่ร่วมกันในสังคมมหาวิทยาลัย ให้แก่บุคลากร ทุกระดับอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่องและจริงจัง                         
  7. มีการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องของส่วนงาน และพัฒนาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  (LO)                         
  8. การแสวงหาและพัฒนารายได้ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน                          
  9. การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือจากนักศึกษาเก่าและประชาชน เพื่อร่วมพัฒนาส่วนงาน                         
  Please enter one response per row
  This is a required question

  ส่วนที่ 3

  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณสมบัติ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
  This is a required question