แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนวิชาแนะแนว
ครูผู้สอน  นางสาวณิชาดา  ปัญจวีณิน
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ นามสกุล *
ชั้น *
เลขที่ *
เพศ *
ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ระดับเกณฑ์ความพึงพอใจมีดังนี้
มากที่สุด     เท่ากับ      5
มาก             เท่ากับ      4
ปานกลาง    เท่ากับ      3
น้อย            เท่ากับ       2
น้อยที่สุด    เท่ากับ       1
ความพึงพอใจด้านการวางแผนการสอน *
5
4
3
2
1
มีการชี้แจงหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลอย่างชัดเจน
มีการเตรียมเอกสารประกอบการสอนและ/หรืออุปกรณ์การฝึกปฏิบัติล่วงหน้า
เช็คเวลาเข้าชั้นเรียนก่อนสอนหรือทำกิจกรรม
ความพึงพอใจด้านวิธีการสอน *
5
4
3
2
1
ใช้ภาษาในการสอนที่เหมาะสมเข้าใจง่าย
มีอุปกรณ์การสอน สื่อ / เอกสาร ทำให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น
วิธีการสอนทำให้ผู้เรียนสนใจเรียนตลอดเวลา
มีการยกตัวอย่างด้านจริยธรรม คุณธรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น ซักถามปัญหา และสรุปประเด็นร่วมกันในห้องเรียน
ความพึงพอใจด้านพฤติกรรมการสอนทั่วไป *
5
4
3
2
1
มีความตั้งใจสอน และเข้าสอนโดยสม่ำเสมอ
แนะนำแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมที่น่าสนใจ
มอบหมายงานให้นักเรียนทำอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับเรื่องที่เรียน
มีบุคลิกภาพเหมาะสม ทั้ง
แต่งกายเป็นระเบียบ เรียบร้อย
ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy