Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Szanowni Państwo,
Powiat Gostyński przystąpił do opracowywania POWIATOWEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. Strategia sprecyzuje i zweryfikuje najważniejsze problemy społeczne w Powiecie, a także określi sposoby ich rozwiązywania. Celem badania jest poznanie Pani/Pana zdania na temat problemów społecznych mieszkańców Powiatu Gostyńskiego. Zwracamy się zatem z uprzejmą prośbą o udzielenie szczerych i wyczerpujących odpowiedzi na pytania zawarte w niniejszej ankiecie. Zależy nam, aby Strategia odpowiadała na rzeczywiste wyzwania i potrzeby mieszkańców Powiatu.
Ankieta jest anonimowa. Wszystkie informacje będą analizowane wyłącznie statystycznie. Liczymy na Pani/Pana pomoc. Dziękujemy za wypełnienie kwestionariusza ankiety.
Proszę ocenić, jak duża jest Pani/Pana zdaniem skala następujących problemów w Powiecie Gostyńskim (w każdym wierszu proszę zaznaczyć 1 odpowiedź) *
bardzo duża
duża
średnia
niska
bardzo niska
bezrobocie
bezdomność
alkoholizm
narkomania, dopalacze
przemoc w rodzinie
przestępczość
ubóstwo mieszkańców
złe warunki mieszkaniowe
starzenie się społeczności lokalnej
niepełnosprawność
długotrwała lub ciężka choroba
dysfunkcyjność rodzin/bezradność życiowa
zaniedbanie dzieci
Jakie obszary Pani/Pana zdaniem wymagają najszybszego rozwiązania przez samorząd lokalny? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi) *
Required
Jak ocenia Pani/Pan następujące obszary w odniesieniu do Powiatu Gostyńskiego (w każdym wierszu proszę zaznaczyć 1 odpowiedź) *
bardzo dobrze
dobrze
ani dobrze, ani źle
źle
bardzo źle
bezpieczeństwo
ład, porządek, czystość
wsparcie osób niepełnosprawnych
wsparcie osób starszych
Proszę zaznaczyć, która grupa osób Pani/Pana zdaniem, wymaga największego wsparcia i działań ze strony samorządu (można wybrać max. dwie odpowiedzi) *
Required
Proszę zaznaczyć, które z wymienionych problemów w największym stopniu dotykają wybrane grupy osób (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)
rodziny
osoby starsze
osoby niepełnosprawne
ubóstwo
bezrobocie
uzależnienia
słaby dostęp do opieki medycznej
marginalizacja, brak udziału w życiu publicznym
mała liczba placówek, instytucji wspierających
W jakim stopniu jest Pani/Pan zadowolona/y z następujących warunków życia w Powiecie Gostyńskim? (w każdym wierszu proszę zaznaczyć 1 odpowiedź): *
Bardzo zadowolona/y
Zadowolona/y
Niezdecydowana/y
Niezadowolona/y
Bardzo niezadowolona/y
organizacja czasu wolnego (koła zainteresowań, kluby sportowe)
dostęp do Internetu
dostęp do informacji na temat wydarzeń w Powiecie
dostęp do oferty kulturalnej (biblioteka, koncerty, wystawy itp.)
organizacja imprez cyklicznych na terenie Powiatu
poziom opieki społecznej
dostęp do opieki zdrowotnej (lekarze specjaliści, ośrodki zdrowia)
bezpieczeństwo publiczne
warunki mieszkaniowe
oferta edukacyjna szkół
dostępność przedszkoli
udział mieszkańców w życiu publicznym
Jakie negatywne zjawiska w odniesieniu do dzieci i młodzieży są według Pani/Pana największym problemem na terenie Powiatu? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi) *
Required
Metryczka: Płeć *
Wiek *
Wykształcenie *
Status zawodowy *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms