კითხვარი პროგრამის განმახორციელებელი პირისათვის
A. ზოგადი ინფორმაცია
A.1 თქვენი სახელი და გვარი
A.2 გთხოვთ, მიუთითოთ თქვენი ასაკი
A.3 მიუთითეთ საგანმანათლებლო პროგრამა
B. ზოგადი ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის შექმნის/დაგეგმვის შესახებ
B.1. მონაწილეობდით თუ არა იმ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის/მოდულის ადაპტირების პროცესში, რომელსაც ახორციელებთ?
Clear selection
B.2. საგანმანათლებლო პროგრამის/მოდულის შექმნისას ხდებოდა თუ არა თქვენი აზრის გათვალისწინება?
Clear selection
B.2.1 „არა“ ან „ნაწილობრივ“ პასუხის შემთვვევაში, წარმოადგინეთ თქვენი რეკომენდაციები/შენიშვნები
B.3. იცნობთ თუ არა სრულად იმ მოდულურ/დუალურ საგანმანათლებლო პროგრამას, რომლის ფარგლებშიც თქვენ ასწავლიდით კონკრეტულ მოდულს?
Clear selection
B.4. ვფიქრობ, გარკვეული საკითხები/თემები სასწავლო პროგრამაში არ უნდა იყოს, რადგან პრაქტიკული სამუშაოს შესრულებისას ის არ გამოიყენება.
Clear selection
D.4.1/კომენტარი/
B.5. ვფიქრობ, კურსის მოდულში თეორიული და პრაქტიკული სწავლების კომპონენტები კარგად არის დაბალანსებული.
Clear selection
B.5.1 „არა“ ან „ნაწილობრივ“ პასუხის შემთვვევაში, წარმოადგინეთ თქვენი რეკომენდაციები/შენიშვნები
B.6. მისაღებია თუ არა მოდულების სტრუქტურა?
Clear selection
B.6.1 „არა“ ან „ნაწილობრივ“ პასუხის შემთვვევაში, წარმოადგინეთ თქვენი რეკომენდაციები/შენიშვნები
B.7. ვფიქრობ გარკვეული პრაქტიკული სამუშაოების/დავალებების შესრულება სტუდენტებს გაუჭირდათ.
Clear selection
B.7.1 „დიახ“ ან „ნაწილობრივ“ პასუხის შემთვვევაში, გთხოვთ წარმოადგინოთ თქვენი რეკომენდაციები/შენიშვნები
B.8. ვფიქრობ, არსებობს საკითხები/თემები, რომელთა დაუფლებაც სტუდენტებს გაუჭირდათ.
Clear selection
B.8.1 „არა“ ან „ნაწილობრივ“ პასუხის შემთვვევაში, გთხოვთ წარმოადგინოთ თქვენი რეკომენდაციები/შენიშვნები
B.9. ვფიქრობ, მოდული პროფესიისთვის მნიშვნელოვან ყველა საკითხს/თემას მოიცავს.
Clear selection
B.9.1 „არა“ ან „ნაწილობრივ“ პასუხის შემთვვევაში, გთხოვთ წარმოადგინოთ თქვენი რეკომენდაციები/შენიშვნები
B.10. იყო თუ არა კურსის მოდულში კონკრეტული საკითხების/თემების დასასწავლად გამოყოფილი დრო საკმარისი.
Clear selection
B.10.1 „არა“ ან „ნაწილობრივ“ პასუხის შემთვვევაში, გთხოვთ წარმოადგინოთ თქვენი რეკომენდაციები/შენიშვნები
B.11. სწავლების დაწყებამდე, გაწერილი მქონდა რა მასალებს/რესურსებს/ლიტერატურას გამოვიყენებდი სწავლების პროცესში.
Clear selection
B.12. მოდულური/დუალურისწავლების ეფექტიანად წარმართვის მიზნით, ხომ არ საჭიროებთ რაიმე საკითხებზე დამატებით ტრეინინგს/ კონსულტირებას?
Clear selection
C. ინფორმაცია მატერიალურ-ტექნიკური/სასწავლო რესურსის შესახებ
C.1 სასწავლო რესურსები სახელმძღვანელოები, ინტერნეტ-რესურსები ხელმისაწვდომი იყო.
Clear selection
C.2. სასწავლო ტექნიკური აღჭურვილობა/სასწავლო მასალები მთელი ჯგუფისათვის საკმარისი იყო (მოდულის სწავლებისათვის).
Clear selection
C.3. იყო თუ არა უზრუნველყოფილი თქვენი სასწავლო გარემო პროგრამის დანერგვისათვის საჭირო ინფრასტრუქტურით
Clear selection
C.3.1 „არა“ ან „ნაწილობრივ“ პასუხის შემთვვევაში, შეგიძლიათ წარმოადგინოთ თქვენი რეკომენდაციები/შენიშვნები
C.4 . იყო თუ არა საკმარისი სასწავლო პროცესისთვის საჭირო მასალა-ნედლეული (მაგ: ქაღალდი/მარკერი/ სხვა მოდულის ჩანაწერების შესაბამისად) საკონტაქტო საათის პერიოდში მთელი ჯგუფისათვის?
Clear selection
C.4.1 განმარტეთ
C.5 . საწარმოში/ორგანიზაციაში საწარმოო პრაქტიკის/სწავლის დროს ვიყენებდით ყველა იმ მანქანა- დანადგარს, სამუშაო იარაღსა თუ ტექნიკურ აღჭურვილობას, რაც გათვალისწინებული იყო მოდულით.
Clear selection
C.6 . მიუთითეთ კონკრეტული მასალა ინვენტარი, რომელიც მითითებული იყო ამა თუ იმ მოდულში და სწავლების დროს არ მომხდარა მისი გამოყენება. დააკონკრეტეთ რას გულისხმობთ და რა მიზეზით არ მოხდა გამოყენება.
C.7 არის თუ არა რაიმე დამატებით საჭირო მატერიალურ-ტეექნიკური ბაზისათვის?
Clear selection
C.7.1 „არა“ ან „ნაწილობრივ“ პასუხის შემთვვევაში, შეგიძლიათ წარმოადგინოთ თქვენი რეკომენდაციები/შენიშვნები
C.8 ხომ არა არის მოდულში მითითებული ისეთი მატერიალურ-ტექნიკურ რესურსი, რაც არ არის საჭირო მოდულის განხორციელებისათვის?
Clear selection
C.8.1 „დიახ“ პასუხის შემთვვევაში, შეგიძლიათ წარმოადგინეთ თქვენი რეკომენდაციები/შენიშვნები
C.9 სტუდენტებს საკონტაქტო საათის თემის შესაბამისად
Clear selection
D. სასწავლო პროცესის ორგანიზება და შედეგების დადასტურება/ შეფასება
D.1 მოდულის განხორციელებისას თანმიმდევრულად მივყვები მოდულში განსაზღვულ პროგრამის თემატიკას.
Clear selection
D.1.1 "იშვიათად" და "არასდროს" პასუხის შემთხვევაში გააკეთეთ კომენტარი
D.2 ვთანამშრომლობ პრაქტიკის განმახორციელებელ პირთან/ინსტრუქტორთან, რათა კოორდინირებულად წარიმართოს სასწავლო პროცესი.
Clear selection
D.3 ლექციებისათვის ვიყენებ დამატებითი ინფორმაციას და სტუდენტებსაც ვასწავლი/ვავალებ დამატებითი მასალის მოძიებას ინტერნეტისა და სხვა წყაროების გამოყენების კონკრეტული საკითხის შესახებ.
Clear selection
D.4 გაკვეთილზე რა დროს უთმობთ პრაქტიკულ სამუშაოებს?
Clear selection
D.5. მოდულის განმავლობაში რამდენად ხშირად აცდენენ სტუდენტები საკონტაქტო საათს?
Clear selection
D.6. პროგრამის დაწყებისას წინასწარ ვაცნობ სტუდენტებს თუ როგორ მოხდება მათ მიერ მიღწეული შედეგების დადასტურება/შეფასება.
Clear selection
D.6.1 თუკი თქვენ შემოხაზეთ კოდი 3 - "ნაწილობრივ" , გთხოვთ დააკონკრეტოთ
D.7. მოდულით გათვალისწინებული შედეგების დადასტურება შესრულების კრიტერიუმების თანახმად ხორციელდება.
Clear selection
D.7.1 თუკი თქვენ შემოხაზეთ კოდი 3 - "ნაწილობრივ" , გთხოვთ დააკონკრეტოთ
D.8. თქვენი აზრით კომპეტენციებზე დაფუძნებული შეფასების სისტემა აკმაყოფილებდა თუ არა ცხრილში მოცემულ სტანდარტებს. თითო სტანდარტისათის შემოხაზეთ თითო პასუხი
დიახ
არა
არ ვიცი
ვალიდური
სანდო
მოქნილი
მარტივი
გამჭვირვალე
სამართლიანი
Clear selection
D.9. თქვენი აზრით, შედეგის დადასტურების/შეფასებისათვის განკუთვნილი დრო საკმარისი იყო თუ არა?
Clear selection
D.10 აღნიშნეთ საგანმანათლებლო პროგრამის მოდულებიდან რომელი შედეგის/შედეგების მიღწევა გაუჭირდათ სტუდენტებს (ჩამოთვალეთ სამი ყველაზე რთული შედეგი, დაალაგეთ სირთულია მიხედვით. 1 - ყველაზე რთული, 2 - საშუალოდ რთული, 3 - რთული)
D.11. სათანადო წესით ვაგროვებ მტკიცებულებებს.
Clear selection
D.12 რამდენ სტუდენტს დასჭირდა განმეორებითი შეფასება
D.13. იცავთ თუ არა სასწავლო პროცესის დროს მასალებისა (გამოყენებული პროდუქტები, ქიმიური მასალები, სამედიცინო ინვენტარი და ნარჩენები, სამშენებლო ნარჩენები და სხვა) და ნედლეულის შენახვის, გამოყენებისა და ნარჩენების უტილიზაციის წესებს
Clear selection
E. თუკი გსურთ ისეთი აზრის დაფიქსირება, რომელიც ზემოთ არც ერთ კითხვაში არ გაჟღერდა, გთხოვთ, გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრება/შენიშვნა პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებისა და ზოგადად პროფესიული განათლების შესახებ.
მადლობას გიხდით დათმობილი დროისათვის!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy