แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ที่มาติดต่อการใช้บริการงานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้ มาประมวลสรุปผลลัพธ์ทำแผนปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องของการบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปผู้ขอรับบริการ
เพศ
Clear selection
อายุ
Clear selection
การศึกษา
Clear selection
อาชีพ
Clear selection
ส่วนที่ 2 : เรื่องที่ขอรับบริการ
ส่วนที่ 3 : แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว เอาใจใส่
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง
เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
Clear selection
2. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน สะดวก รวดเร็ว
มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
มีช่องทางการให้บริการที่เพียงพอ
Clear selection
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ
น้ำดื่ม ห้องน้ำ เก้าอี้รองรับประชาชนผู้รับบริการ
ป้าย สัญลักษณ์บอกตำแหน่งที่ตั้งของจุดให้บริการ
อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย
Clear selection
4.ข้อเสนอแนะ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy