แบบประเมินภาพรวมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปและข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. หรือ จ.ส.ต. เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (กปป./กอน./กอร.) ปีงบประมาณ 2559

แบบประเมินภาพรวมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปและข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. หรือ จ.ส.ต. เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (กปป./กอน./กอร.) ปีงบประมาณ 2559 ทุกความคิดเห็นของท่านเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนาการจัดการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โปรดคลิกลงในช่องที่กำหนดให้ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด เพียงคำตอบเดียวในแต่ละหัวข้อ
   1.1 หัวข้อวิชาที่เรียนมีความเหมาะสมกับหลักสูตร
  1.2 จำนวนวิชาเรียนมีความเหมาะสม
  1.3 การจัดเนื้อหาวิชาเรียน
  1.4 ท่านได้รับความรู้ ทักษะ ประสบการณ์เพิ่มเติมจากการฝึกอบรม
  1.5 ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
  1.6 ระยะเวลาการฝึกอบรมมีความเหมาะสม
  Please enter one response per row
  2.1 มีความเอาใจใส่ผู้เข้ารับการอบรม
  2.2 มีความสนใจช่วยแก้ปัญหาให้ผู้เข้ารับการอบรม
  2.3 จัดเตรียมห้องเรียน เอกสารประกอบการเรียนพร้อม
   2.4 มีความเสมอภาคในการปฏิบัติ
  Please enter one response per row
  3.1 ข้อปฏิบัติในระหว่างการฝึกอบรมมีความเหมาะสม
  3.2 ข้อปฏิบัติภายในสถานที่ฝึกมีความเหมาะสม
  3.3 ข้อปฏิบัติภายในห้องเรียนมีความเหมาะสม
  3.4 ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการลามีความเหมาะสม
  Please enter one response per row
  4.1 การจัดกองร้อย/ห้องพักมีความเหมาะสม
  4.2 ความสะอาดของกองร้อย/ห้องพัก
  4.3 การถ่ายเทของอากาศมีความเหมาะสม
  4.4 จำนวนห้องน้ำเพียงพอ
  4.5 ความสะอาดของห้องน้ำ
  4.6 การจัดสาธารณูปโภค (ประปา,ไฟฟ้า) เหมาะสม
  4.7 ปริมาณน้ำดื่มเพียงพอ
  Please enter one response per row
  5.1 ปริมาณอาหารเพียงพอ
  5.2 รสชาติอาหารเหมาะสม
  5.3 อาหารมีคุณภาพเหมาะสม
  5.4 การจัดรายการอาหารและเครื่องดื่มเหมาะสม
  5.5 ความสะอาดของภาชนะใส่อาหาร
  5.6 การจัดสถานที่รับประทานอาหารเหมาะสม
  Please enter one response per row
  6.1 การจัดห้องเรียนมีความเหมาะสม
  6.2 ความสะอาดของห้องเรียน
  6.3 แสงสว่างเพียงพอ
  6.4 อุณหภูมิห้องเรียนมีความเหมาะสม
  6.5 โสตทัศนูปกรณ์ (ระบบเสียง,ความคมชัดของภาพ,แสงสว่าง)
  Please enter one response per row
  7.1 การจัดสถานที่ฝึกเหมาะสม
  7.2 อุปกรณ์การฝึกมีจำนวนเพียงพอ
  7.3 อุปกรณ์การฝึกอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
  7.4 อุปกรณ์การฝึกสอดคล้องกับเรื่องที่เรียน
  Please enter one response per row
  8.1 การจัดสถานที่ศึกษาค้นคว้า (ห้องสมุด) เหมาะสม
  8.2 ความหลากหลายและจำนวนของสื่อการเรียนรู้เหมาะสม
  8.3 การเปิดโอกาสให้เข้าถึงแหล่งศึกษาค้นคว้า
  8.4 WiFi , Hot spot + Internet สามารถเข้าถึงได้รวดเร็ว
  Please enter one response per row
  9.1 น้ำประปามีความสะอาดและเพียงพอต่อการอุปโภค
  9.2 การให้บริการไฟฟ้ามีความครอบคลุมทั่วถึง
  9.3 วิธีการ่จัดการขยะมีความเหมาะสม
  9.4 วิธีการจัดการน้ำเสียมีความเหมาะสม
  9.5 อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาหารมีความพร้อมในการใช้
  Please enter one response per row
  10.1 มีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม
  10.2 การมีส่วนร่วมในการก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี เช่น การส่งเสริมการแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ การทำความเคารพ การทำบุญตักบาตรในวันสำคัญ เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ ความสามัคคี ฯลฯ
  10.3 สถานที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ
  10.4 การปรับแต่งอาคาร สถานที่ และรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม
  10.5 การปรับแต่ง และรักษาภูมิทัศน์ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  10.6 ป้ายบอกตำแหน่ง อาคาร สถานที่ และจุดให้บริการต่าง ๆ
  10.7 ความประทับใจในภาพรวมของการปรับปรุงภูมิทัศน์ การตกแต่งอย่างมีสุนทรีย์
  10.8 การรักษาความปลอดภัยของบริเวณอาคารเรียนกองร้อย และบริเวณโดยรอบ ฯลฯ
  10.9 มีพื้นที่จัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมอย่างสม่ำเสมอ
  10.10 มีกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอ
  10.11 มีการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม
  10.12 ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดกิจกรรมพัฒนาสุนทรียภาพในด้านศิลปะและวัฒนธรรม
  Please enter one response per row
  This is a required question