ZASTAVME BUDÚCI VÝVOZ VODY!


VODA – bohatstvo nás všetkých


Oklamali nás!!! Ohrozujú nás a naše deti


Predstavitelia vlády nehovoria pravdu. Tvrdia, že ústavnou zmenou zakázali vývoz vody do zahraničia. Stal sa však opak, Ústava bola účelovo zmenená s cieľom legalizovať vývoz vody zo Slovenska:


2. Doterajší text čl. 4 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Preprava vody odobratej z vodných útvarov nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky cez hranice Slovenskej republiky dopravnými prostriedkami alebo potrubím sa zakazuje; zákaz sa nevzťahuje na vodu na osobnú spotrebu, pitnú vodu balenú do spotrebiteľských obalov na území Slovenskej republiky a prírodnú minerálnu vodu balenú do spotrebiteľských obalov na území Slovenskej republiky a na poskytnutie humanitárnej pomoci a pomoci v núdzových stavoch. Podrobnosti o podmienkach prepravy vody na osobnú spotrebu a vody na poskytnutie humanitárnej pomoci a pomoci v núdzových stavoch ustanoví zákon.“.

Takáto zmena ústavy vývoz vody za hranice Slovenska za účelom predaja na „osobnú spotrebu“ legalizuje!!! Potrubiami, tankermi, cisternami....

  Captionless Image

  Ohromujúci je objem vody určenej na vývoz, ktorý Ministerstvo životného prostredia SR vo vládnom dokumente stanovilo na 274 mil. m3/rok, čo predstavuje cca 80 % súčasnej ročnej spotreby vody na Slovensku. - Mnohé oblasti už aj na Slovensku dnes zápasia s nedostatkom pitnej vody. - Pitná voda z kohútika je vo svete skôr vzácnosťou ako samozrejmosťou – chráňme si ju. - Nadmerné čerpanie vodných zdrojov má za následok negatívny dopad vo viacerých sférach – zásobovanie obyvateľstva, vyschnutie prameňov, mokradí, strata biodiverzity. - Nedovoľme finančným skupinám v záujme zisku ohroziť budúcnosť pitnej vody na Slovensku. Zachráňme spoločne vodu, ktorá je vlastníctvom nás všetkých. Podporte výzvu na zabránenie vývozu vody do zahraničia vyplnením formuláru nižšie a šírte ju prosím ďalej. Organizátori verejnej výzvy RNDr. Elena Fatulová Ing. Jaroslav Baran Adresa tejto stránky: https://docs.google.com/forms/d/1bnnw_cfMjn0vfPTHZ-bdv79s81MCGTBNEH6eBizGyKQ/viewform Ak ste už podpísali výzvu pod hromadnú pripomienku k novele zákona o vodách uvedenú nižšie, nemusíte podpisovať znovu, lebo táto výzva je pokračovaním hromadnej pripomienky. Váš hlas je započítaný.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Podrobnosti môžete čítať u zriaďovateľa tejto petície www.skutocnysnem.sk --------------------------------------------------------------------------------------

  Text tejto petičnej akcie v čase pred schválením ústavného zákona o zákaze vývozu vody do zahraničia ( 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov)..

  ZASTAVME BUDÚCI VÝVOZ VODY! ------------ Výzva ----------- Ústava Slovenskej republiky garantuje: „Voda je spoločným vlastníctvom občanov“ Vyhlásenie OSN deklaruje: „Prístup k vode je ľudské právo“ Rámcová smernica EÚ o vode prehlasuje: „Voda nie je komerčný výrobok ako iné výrobky, ale skôr dedičstvo, ktoré treba chrániť, brániť a nakladať s ním ako takým“ Ministerstvo životného prostredia SR ignoruje všetky medzinárodné garancie a aj Ústavu Slovenskej republiky, ktoré chránia vodu pre ľudí a bránia, aby sa voda stala predmetom bezohľadného obchodovania súkromných podnikateľov. Tí vidia vo vode iba obchodnú komoditu a možnosť obrovských ziskov. Ministerstvo životného prostredia v „tichosti“ pripravilo novelu vodného zákona, ktorá umožní obchodovanie s vodou a jej jednostranný vývoz do zahraničia. V októbri minulého roku vláda SR už tento zámer schválila bez akejkoľvek diskusie alebo aspoň informovania verejnosti. Súhlasila s vývozom údajne prebytočných zásob podzemných vôd zo Slovenska v množstve do 274 mil. m3/rok (v prepočte 8 688 l/s). To predstavuje 25 % celkového (evidovaného) využiteľného množstva. Ide o masívny vývoz vody, ktorý predstavuje viac ako 80 % celoročnej spotreby vody na Slovensku! Toto množstvo si „privlastnilo“ ministerstvo životného prostredia, ktoré bude tieto obchody priamo organizovať s podnikateľskými subjektmi a svoje rozhodnutia si podľa novely nechá schváliť vládou SR. Týmto spôsobom bude občan z rozhodovania o svojom vlastníctve úplne vylúčený! V snahe zakryť tieto zámery ministerstvo tvrdí, že do zákona vkladá prísne požiadavky, ktoré by mali biznisu s vodou zabrániť. Argumentácia je zavádzajúca. Prísne podmienky stanovujú naopak európske smernice, ktoré sa v tomto prípade zámerne obchádzajú. Ak by ministerstvo postupovalo podľa nich, malo by najskôr vypracovať osobitný program na odber vody, ktorá by sa ako obchodná komodita vyvážala do zahraničia. Takýto program musí prejsť strategickým posudzovaním (smernica SEA) a musí byť súčasťou plánov manažmentu povodí. Verejnosť má zo zákona právo sa k tomuto programu vyjadriť dvakrát. Najskôr pri posudzovaní strategického dokumentu a následne v rámci pripomienkovania návrhov plánov manažmentu povodí. Novela vodného zákona občana o tieto práva oberie. Občianski aktivisti pripravili a podali v rámci pripomienkového konania k novele vodného zákona hromadnú pripomienku proti vývozu vody do zahraničia, ktorú podporilo viac ako 1 600 ľudí. Všetky predložené argumenty však ministerstvo arogantne odmietlo. Názor verejnosti ho nezaujíma. Hromadnú pripomienku neakceptovalo a pokračuje v legislatívnom procese! Do konca roka má byť táto novela schválená v parlamente. Nekalým obchodom s vodou môžu zabrániť len občania! PODPORTE VÝZVU NA ZASTAVENIE LEGALIZÁCIE VÝVOZU VODY! VÝZVU PODPORÍTE VYPLNENÍM DOLU UVEDENÉHO FORMULÁRA. Šírte výzvu medzi svojich rodinných príslušníkov, priateľov, známych, prosíme! Organizátori verejnej výzvy RNDr. Elena Fatulová Ing. Jaroslav Baran Adresa tejto stránky: https://docs.google.com/forms/d/1bnnw_cfMjn0vfPTHZ-bdv79s81MCGTBNEH6eBizGyKQ/viewform Ak ste začiatkom júla už podpísali výzvu pod hromadnú pripomienku k novele zákona o vodách, nemusíte ju podpisovať znovu. Váš hlas je započítaný.