แบบรายงานการประเมินความสามารถในการคิดคำนวณ ภาคเรียนที่ 1/2561 และประเมินสมรรถนะตามหลักสูตรแกนกลาง 2551
คำชี้แจง
1. โปรดศึกษารายละเอียดและเกณฑ์การผ่านให้เข้าใจก่อนกรอกข้อมูล
2. ให้กรอกตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2561
3. เกณฑ์การผ่านความสามารถในการคิดคำนวณ นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์หมายถึง นักเรียนที่มีผลการประเมินคิดคำนวณ ระดับพอใช้ขึ้นไป (ร้อยละ 50 ขึ้นไป)
4. เกณฑ์การประเมินสมรรถนะตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ หมายถึง นักเรียนมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ขึ้นไป (เกณฑ์การประเมินมี 4 ระดับ คือ ไม่ผ่าน ต่ำกว่าร้อยละ 50 ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 50- 69 ดี ร้อยละ 70 - 79 และดีเยี่ยม ร้อยละ 80 - 100) 5. .ให้กรอกด้วยตัวเลขอาราบิกเท่านั่น
6. โปรดตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนคลิกส่ง
1. โรงเรียน *
Your answer
2. ศูนย์เครือข่าย (ตัวอย่าง : โนนสัง 1) *
Your answer
3. จำนวนนักเรียนชั้น ป.1 ทั้งหมดที่เข้ารับการประเมินการคิดคำนวณ (ลงเฉพาะตัวเลขอารบิกเท่านั้น ไม่ต้องพิมพ์ลักษณนาม) *
Your answer
4. จำนวนนักเรียนชั้น ป. 1 ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการคิดคำนวณ (ลงเฉพาะตัวเลขอารบิกเท่านั้น ไม่ต้องพิมพ์ลักษณนาม) *
Your answer
5. จำนวนนักเรียนชั้น ป. 2 ทั้งหมด ที่เข้ารับการประเมินการคิดคำนวณ (ลงเฉพาะตัวเลขอารบิกเท่านั้น ไม่ต้องพิมพ์ลักษณนาม) *
Your answer
6. จำนวนนักเรียนชั้น ป. 2 ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการคิดคำนวณ (ลงเฉพาะตัวเลขอารบิกเท่านั้น ไม่ต้องพิมพ์ลักษณนาม) *
Your answer
7. จำนวนนักเรียนชั้น ป. 3 ทั้งหมดที่เข้ารับการประเมินการคิดคำนวณ (ลงเฉพาะตัวเลขอารบิกเท่านั้น ไม่ต้องพิมพ์ลักษณนาม) *
Your answer
8. จำนวนนักเรียนชั้น ป. 3 ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการคิดคำนวณ (ลงเฉพาะตัวเลขอารบิกเท่านั้น ไม่ต้องพิมพ์ลักษณนาม) *
Your answer
9. จำนวนนักเรียนชั้น ป. 4 ทั้งหมดที่เข้ารับการประเมินการคิดคำนวณ (ลงเฉพาะตัวเลขอารบิกเท่านั้น ไม่ต้องพิมพ์ลักษณนาม) *
Your answer
10. จำนวนนักเรียนชั้น ป. 4 ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการคิดคำนวณ (ลงเฉพาะตัวเลขอารบิกเท่านั้น ไม่ต้องพิมพ์ลักษณนาม) *
Your answer
11. จำนวนนักเรียนชั้น ป. 5 ทั้งหมดที่เข้ารับการประเมินการคิดคำนวณ (ลงเฉพาะตัวเลขอารบิกเท่านั้น ไม่ต้องพิมพ์ลักษณนาม) *
Your answer
12. จำนวนนักเรียนชั้น ป. 5 ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการคิดคำนวณ (ลงเฉพาะตัวเลขอารบิกเท่านั้น ไม่ต้องพิมพ์ลักษณนาม) *
Your answer
13.นักเรียนชั้น ป. 6 ทั้งหมดที่เข้ารับการประเมินการคิด คำนวณ (ลงเฉพาะตัวเลขอารบิกเท่านั้น ไม่ต้องพิมพ์ลักษณนาม) *
Your answer
14.จำนวนนักเรียนชั้น ป. 6 ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการคิดคำนวณ (ลงเฉพาะตัวเลขอารบิกเท่านั้น ไม่ต้องพิมพ์ลักษณนาม) *
Your answer
15.จำนวนนักเรียนชั้น ป.1- 6 ทั้งหมดที่เข้ารับการประเมินการคิดคำนวณ (ลงเฉพาะตัวเลขอารบิกเท่านั้น ไม่ต้องพิมพ์ลักษณนาม) *
Your answer
16.จำนวนนักเรียนชั้น ป.1- 6 ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการคิดคำนวณ (ลงเฉพาะตัวเลขอารบิกเท่านั้น ไม่ต้องพิมพ์ลักษณนาม) *
Your answer
17.ผลการประเมินสมรรถนะตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 จำนวนนักเรียนทั้งหมด (ป.1 - ป. 6 หรือ ป.1-ม.3) ที่ประเมินสมรรถนะ (ลงเฉพาะตัวเลขอารบิกเท่านั้น ไม่ต้องพิมพ์ลักษณนาม) *
Your answer
18. รวมจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ "ความสามารถในการสื่อสาร" (ป.1 - ป. 6 หรือ ป.1-ม.3) ที่ประเมินสมรรถนะ (ลงเฉพาะตัวเลขอารบิกเท่านั้น ไม่ต้องพิมพ์ลักษณนาม) *
Your answer
19. รวมจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ "ความสามารถในการคิด" (ป.1 - ป. 6 หรือ ป.1-ม.3) ที่ประเมินสมรรถนะ (ลงเฉพาะตัวเลขอารบิกเท่านั้น ไม่ต้องพิมพ์ลักษณนาม) *
Your answer
20. รวมจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ "ความสามารถในการแก้ปัญหา" (ป.1 - ป. 6 หรือ ป.1-ม.3) ที่ประเมินสมรรถนะ (ลงเฉพาะตัวเลขอารบิกเท่านั้น ไม่ต้องพิมพ์ลักษณนาม) *
Your answer
21. รวมจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ "ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต" (ป.1 - ป. 6 หรือ ป.1-ม.3) ที่ประเมินสมรรถนะ (ลงเฉพาะตัวเลขอารบิกเท่านั้น ไม่ต้องพิมพ์ลักษณนาม) *
Your answer
22. รวมจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ "ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี" (ป.1 - ป. 6 หรือ ป.1-ม.3) ที่ประเมินสมรรถนะ (ลงเฉพาะตัวเลขอารบิกเท่านั้น ไม่ต้องพิมพ์ลักษณนาม) *
Your answer
23. ลงชื่อผู้รายงานข้อมูลและหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับได้ทันที *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms