ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกคนลงทะเบียนแบบคัดกรองโรคโควิด-19
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มหาวิทยาลัยมีความห่วงใยสุขภาพของนักศึกษา ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและคัดกรองนักศึกษาทุกคน จึงขอความร่วมมือนักศึกษาทุกคน รวมถึงนักศึกษาที่จะเดินทางกลับมหาวิทยาลัย โปรดตอบแบบสอบถามคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามความเป็นจริง ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ ซึ่งจะใช้ในกรณีจำเป็นในการสอบสวนโรคตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคต่อไป

ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาปฏิบัติตามข้อแนะนำแนวทางป้องกันโรคโดยเคร่งครัด เช่น สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล เว้นระยะห่าง (social distancing) งดการเดินทางไปพื้นที่เสี่ยง เป็นต้น หากนักศึกษามีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจเร็ว หายใจเหนื่อยหรือหายใจลำบาก ให้แจ้งที่ปรึกษาหอพัก อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ประจำรายวิชาทราบทันทีและรีบเข้ารับการตรวจคัดกรองที่โรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด

ด้วยความปรารถนาดีจากส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ข้อมูลนักศึกษา
กรุณาระบุข้อมูลภูมิลำเนา ทั้ง อำเภอ และจังหวัด
รหัสนักศึกษา *
รหัสนักศึกษา ไม่ใช่ เลขประจำตัวประชาชน
ชื่อ - นามสกุล *
สำนักวิชา *
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก *
ที่พักปัจจุบัน *
ในช่วง 1 เดือนนี้ ท่านพักอาศัย หรือ เดินทางไปนอกจังหวัดนครศรีธรรมราช หรือไม่ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Walailak University. Report Abuse