Fantail Summer Program 2020
Zapojte své děti do našeho letního programu! Ať už chcete, aby si užily týden naplněný sportem a angličtinou během příměstského tábora, nebo byste rádi našli program pro děti na dopoledne či je chtěli připravit na zkoušky, u nás si vybere každý!
Jméno zákonného zástupce *
Your answer
Příjmení zákonného zástupce *
Your answer
Email *
Your answer
Tel.kontakt *
Your answer
Jméno dítěte *
Your answer
Příjmení dítěte *
Your answer
Datum narození *
Your answer
Bydliště *
Your answer
Třída ve šk.roce 2019/2020 *
Your answer
Škola *
Your answer
Zdravotní omezení (speciální dieta, léky apod.) *
Your answer
Navštěvovalo Vaše dítě Fantail Academy ve šk.roce 2019/2020? (Pro uplatnění 10% slevy. Slevu nelze sčítat se sourozeneckou slevou či slevou za včasný nákup.) *
Přihlašuji své dítě na (vyberte 1 a více možností) : *
Všeobecné podmínky příměstský tábor Summer Games 2020
1. Přihláškou se rodič nebo zákonný zástupce dítěte zavazuje k povinnostem, které pro něj plynou z těchto všeobecných podmínek. Předmětem smlouvy mezi pořadatelem příměstského tábora a objednavatelem (zákonným zástupcem) je účast dítěte na příměstském táboře. Objednavatelem se rozumí zákonný zástupce dítěte (dále jen zákonný zástupce) a pořadatelem Fantail s.r.o., dále jen pořadatel.
2. Účastníkem příměstského tábora se rozumí osoba, jejíž pobyt je podložen řádně vyplněnou přihláškou na příměstský tábor a cena byla uhrazena v souladu s pokyny pořadatele. Zákonný zástupce přebírá plnou odpovědnost za naplnění dojednaných smluvních podmínek. Smluvní vztah mezi zákonným zástupcem a pořadatelem vzniká a nabývá účinnosti okamžikem podpisu závazné přihlášky zákonným zástupcem.
3. Účastník tábora je povinen dodržovat řád, režim dne a pokyny vedení tábora. Především pak pokyny týkající se bezpečnosti a zdraví účastníků příměstského tábora. Účastník je povinen zdržet se chování, které může poškozovat ostatní účastníky příměstského tábora. V případě závažných kázeňských problémů účastníka si pořadatel vyhrazuje právo vyloučit jej z příměstského tábora bez nároku na vrácení peněz. Účastník příměstského tábora je povinen šetřit majetek v místě konání.
4. Zákonný zástupce souhlasí s pravidly příměstského tábora a je povinnen před nástupem dítě s nimi seznámit:
• Pohyb dětí – děti nesmí opustit bez souhlasu lektorů objekt či prostory, při pohybu v lese, při hrách, na výletech je dítě povinno dbát pokynů vedoucích, nevzdalovat se od skupiny či určené trasy. Dle pokynů vedoucích děti nesmí chodit bez souhlasu na určená místa.
• Pokyny lektorů – dítě je povinné respektovat pokyny a instrukce lektorů během celé doby.
• Zdravotní stav dítěte – rodič se zavazuje, že pořadateli sdělil všechna zdravotní omezení a alergie dítěte, pokud jsou mu známy. V případě, že se zdravotní stav dítěte během konání změní, je rodič povinen neprodleně informovat pořadatele či jmenované vedení tábora. Pokud se dítěti udělá během dne nevolno, je taktéž ihned povinno informovat lektora.
• Omamné látky – během konání tábora platí přísný zákaz užívání omamných látek (alkoholu, drog a kouření).
• Chování dítěte – děti jsou povinny chovat se s respektem k ostatním, dbát zásad slušného chování, nepoužívat sprostá slova a zdržet se jakýchkoliv projevů agresivního chování (verbálního či fyzického).
• Strava – Fantail Academy poskytne dětem během příměstského tábora svačinu 2x denně. Obědy si děti přinesou vlastní. Doporučujeme studený oběd z důvodu pohybu mimo prostory Fantail Academy.
5. Pořadatel upozorňuje, aby si děti s sebou nenosily drahou elektroniku (fotoaparáty, tablety, mobilní telefony atd.). V případě, že dítě bude mít u sebe některé ze zařízení, má je na vlastní zodpovědnost. V případě ztráty či poškození pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za vzniklé škody.
6. Podmínkou přijetí zájemce je zákonným zástupcem online vyplněná závazná přihláška, jejíž zasláním souhlasí zákonný zástupce s podmínkami, a zaplacením příměstského tábora ve stanoveném termínu.
7. Příměstský tábor se uskuteční při minimálním počtu 10 dětí. V případě nenaplnění kapacity bude tato skutečnost oznámena rodičům nejpozději do 30.6.2020 a bude jim navrácen poplatek za tábor v plné výši.
8. Cena a způsob úhrady: Zákonný zástupce se zavazuje zaplatit částku 3900,-Kč do data stanoveného v závazné přihlášce (3200,-Kč při platbě do 16.3.2020) na účet Fantail s.r.o. pod přiděleným variabilním symbolem. Nezaplacení ve stanoveném termínu a podle instrukcí prodávajícího lze posuzovat jako nedodržení smluvních podmínek a pořadatel může jednostranně odstoupit od smlouvy. Na odstoupení od smlouvy se vztahují pokyny o storno poplatcích.
9. Zákonný zástupce má právo kdykoliv před začátkem příměstského tábora od závazné přihlášky odstoupit. Zrušení pobytu se provádí písemně na email renata@fantailacademy.cz nebo info@fantailacademy.cz a řídí se storno podmínkami uvedenými v bodě 10 těchto podmínek.
10. Storno podmínky:
• 30 a více dní před zahájením tábora – 10% z plné ceny 3900,-Kč (manipulační poplatek)
• 29– 15 dní před zahájením tábora – 50%
• 14 - 5 dní před zahájením tábora – 75%
• Méně jak 5 dní před zahájením tábora – 100%
11. Tábor se koná v prostorách Fantail Academy, adresa: Spálená 23, Praha 1 a přilehlém okolí, pondělí – pátek, vždy od 9.00 do 16.00 (příchod je možný mezi 8.30 – 9.00 a odchod 16.00 – 16.30).
12. Částka 3900,-Kč obsahuje: veškerý program a materiál, přítomnost rodilého mluvčího během dopoledne, česky hovořícího lektora po celý den, svačina 2x denně.
13. Rodiče budou před zahájením informování o programu na jednotlivé dny na email uvedený v závazné přihlášce.
14. Zákonný zástupce svým podpisem přihlášky a podpisem o přijetí všeobecných podmínek stvrzuje, že se seznámil s všeobecnými podmínkami a souhlasí s nimi, poučí své dítě přiměřeně k jeho věku o nutnosti tyto všeobecné podmínky respektovat, poučí dítě o následcích pro případ porušení těchto podmínek.
Všeobecné podmínky Fantail Creator, Fantail Discover, Fantail Exam Preparation
1. Fantail Academy poskytne veškeré výukové materiály. Děti musí mít své vlastní psací a výtvarné potřeby, pokud je kurz vyžaduje (propisky, tužky, pastelky, fixy, nůžky, lepidlo, barvy, štětce).
2. Všechny kurzy budou vyučovány rodilým mluvčím. Fantail Academy si však vyhrazuje právo změnit nebo nahradit učitele jiným lektorem nebo učitelem angličtiny-nerodilým mluvčím v případě nemoci nebo jiných neočekávaných situací.
3. Všechny kurzy musí být zaplaceny před jejich započetím na účet uvedený v přihlášce. Variabilní symbol je taktéž uveden v přihlášce.
4. Zákonný zástupce má právo kdykoliv před začátkem příměstského tábora od závazné přihlášky odstoupit. Zrušení pobytu se provádí písemně na email renata@fantailacademy.cz nebo info@fantailacademy.cz a řídí se storno podmínkami uvedenými v bodě 5 těchto podmínek.
5. Podmínky storno poplatků při zrušení přihlášky studenta jsou následující:
• 30 dní a více před zahájením – 10% z plné ceny kurzu (manipulační poplatek)
• 29– 15 dní před zahájením – 50%
• 14 - 5 dní před zahájením – 75%
• Méně jak 5 dní před zahájením – 100%
6. Pokud kurz nebude naplněn a budeme nuceni jej zrušit, bude Vám navrácena zaplacená částka v plné výši.
7. Děti/studenti jsou povinny řídit se pokyny lektora.
8. Kurzy se konají v prostorách Fantail Academy, adresa: Spálená 23, Praha 1 ve dnech a časech uvedených v přihlášce.
9. Zvýhodněná částka je splatná do 16.3.2020, po tomto datu Vám bude účtováno kurzovné v plné výši.
Přihlášením souhlasíte s výše popsanými podmínkami *
Odesláním přihlášky souhlasím se zpracováním údajů zákonného zástupce a přihlášeného dítěte na letní program 2020 pořádaného jazykovou školou Fantail s.r.o., Na Císařce 3222/10, Praha 5 - Smíchov, IČ: 06683258. Údaje jsou sbírány za účelem efektivní komunikace s rodiči a studenty, zajištění plynulého chodu výuky a informování klientů o novinkách a akcích pořádaných jazykovou školou Fantail s.r.o. Údaje jsou uchovávány po doby trvání vztahu. Souhlas je kdykoli odvolatelný. *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy