4.1, 4.2 ХӨДӨЛМӨРИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙ, АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ХЭРЭГЛЭГЧ /АЖИЛТАН/ ҮНЭЛЭХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

  This is a required question
  This is a required question
  1. Үйлдвэрлэлийн аюултай хүчин зүйлийн үйлчлэл, өвчин эмгэгээс урьдчилан сэргийлэх асуудлаар сургалт зохион байгуулдаг (9)
  2. Ажилчдын хооллох дэглэм, хоолны илчлэг хэмжээ нь ажил мэргэжлийн онцлогт тохирсон (11)
  3. Аюултай, хортой хүчин зүйлийн нөлөөлөлд ажиллах ажилтныг анх ажилд ороход эрүүл мэндийн дүгнэлт гаргуулж ажилд авдаг (16)
  4. Ажилтныг ажлын нөхцөл, эрүүл мэндэд нөлөөлж байгаа хүчин зүйлээс нь хамааруулан тогтоосон хугацаанд шаардлагатай эмчийн үзлэг, шинжилгээнд хамруулдаг (17)
  5. Химийн хүчин зүйлээс хамааруулан тогтоосон хугацаанд эмнэлгийн өвөрмөц, биомониторингийн шинжилгээнд хамруулдаг (18)
  6. Нэг маягийн хөдөлгөөн байнга давтан хийдэг ажлын байранд ажилладаг ажилтны түр амрах боломжоор хангасан (48)
  7. Ажлын хувцас хамгаалах хэрэгслийг үнэ төлбөргүй олгодог (54)
  Please enter one response per row
  8. Таныг ажилд ороход аюулгүй ажиллагааны сургалтанд хамруулсан (12)
  9. Өөр ажлын байранд шилжсэн ажилтны сургалт зохион байгуулдаг (13)
  10. Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний, улмаас хөдөлмөрийн чадвараа алдсан ажилтанд хууль тогтоомжийн дагуу нөхөн төлбөр олгодог (29)
  11. Цахилгааны аюулгүй ажиллагааны болон машин механизм, тоног төхөөрөмж ажиллуулах үед мөрдөх аюулгүй ажиллагааны заавартай (42)
  12. Өндөрт ажиллахад хамгаалалтын бүс хэрэглэж хэвшсэн, хамгаалах бүсийг бэхлэх хэрэгсэлтэй (52)
  13. Химийн бодисын ашиглалтын болон аюулгүй ажиллагааны заавартай (66)
  14. Та ажлын байрандаа аюулгүй ажиллагааны хяналт хийж чаддаг
  15. Хөдөлмөрийн гэрээгээр ажлын байрныхаа хөдөлмөрийн нөхцөлийг тохирдог
  Please enter one response per row
  16. Ажил олгогч таны нийгмийн даатгалын шимтгэлийг хугацаанд нь бүрэн төлдөг (10)
  17. Ажилтан та ажил гүйцэтгэх болон хөлсөөр ажиллах гэрээгээр ажиллаж байгаагаас үл хамааран таныг нийгмийн даатгалд бүрэн хамруулсан (2)
  18. Ажил олгогчтой хөдөлмөрийн гэрээгээр болон Иргэний хуулийн 343, 359 дүгээр зүйлд заасан гэрээний дагуу ажиллаж байгаа бол тэтгэвэр авагч таныг нийгмийн даатгалд хамруулсан (3)
  19. Танай байгууллага улирлын шинжтэй ажил, үйлчилгээ эрхэлдэг бол ажиллаагүй хугацааны НДШ-ийг ажил олгогчоос бүрэн төлсөн (4)
  20. Ажилтан таны нийгмийн даатгалын болон эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэрт бичилт, баталгаажуулалтыг бүрэн хийдэг (5)
  21. Хэвийн бус нөхцөлд ажиллаж байгаа ажилтны ажил мэргэжлийн нэрийг нийгмийн даатгалын дэвтэрт тодорхой бичсэн (6)
  22. Аж ахуйн нэгж, байгууллагаас ажилтанд олгож байгаа хоол, унааны зардал, орон сууц, түлээ, нүүрсний үнийн хөнгөлөлт, түүнтэй адилтгах бусад орлогоос НДШ бүрэн тооцсон (8)
  23. Таны үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчний даатгалын шимтгэлийг тогтоолын дагуу төлдөг (9)
  24. Та ажил олгогчийн захиалгаар ажлаас чөлөөлөгдөж суралцаж байгаа бол таны суралцах хугацаанд ногдох шимтгэлийг төлсөн (14)
  24. Хүүхдээ асрах чөлөөтэй эхийн чөлөөтэй байх хугацааны шимтгэлийг ажил олгогч төлдөг (15)
  26. Ажил олгогч нь хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмжийг таны нийт ажилласан хугацааг зөв тооцож хуулийн хугацаанд нь бодож олгодог (18)
  27. Ажилтан таны жирэмсэн болон амаржсаны тэтгэмжийг хуулийн хугацаанд нь зөв бодож олгодог (19)
  Please enter one response per row
  This is a required question