แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของ "ข้าราชการ"ต่อการดำเนินงานในการสร้างอัตลักษณ์ จุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนผลเป็นเอกลักษณ์ของ รร.นนก.
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ได้กำหนดอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของ รร.นนก. ไว้ดังนี้

อัตลักษณ์ คือ “ผู้นำที่มีความรู้ด้านการบินและการทหาร” โดยมีความหมาย ดังนี้

ความเป็นผู้นำ หมายถึง ความเป็นทหารอากาศ (A) ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดี (I) และความรับผิดชอบ (R)
ความรู้ด้านการบินและการทหาร หมายถึง มีความรู้ในสาขาวิชาชีพ และเทคโนโลยีด้านการบินและการทหาร (Aviation and Military Technology) รวมทั้งมีความรู้ในวิชาชีพทหารอากาศ มีความรู้พื้นฐานด้านการบิน (Basic Flying) ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


เอกลักษณ์ คือ “สถาบันหลักในการผลิตผู้นำและแหล่งองค์ความรู้ด้านการบินของชาติ” โดยมีความหมาย ดังนี้

สถาบันผลิตผู้นำ หมายถึง แหล่งผลิตผู้นำนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพอากาศ
แหล่งองค์ความรู้ด้านการบินและการทหาร หมายถึง แหล่งองค์ความรู้ในสาขาวิชาชีพ และเทคโนโลยีด้านการบินและการทหาร รวมทั้งวิชาชีพทหารอากาศ ตลอดจนความรู้พื้นฐานด้านการบิน


จุดเน้นและจุดเด่น คือ การผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักของกองทัพอากาศ ที่มีความพร้อมเข้าศึกษาในหลักสูตรศิษย์การบิน หรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆของกองทัพอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ มีองค์ความรู้ด้านการบินและการทหาร


เพื่อให้การกำหนดอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของ รร.นนก.ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของ รร.นนก. และตรงตามความต้องการของกองทัพอากาศ และเพื่อเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.นนก. ตามมาตรฐานที่ ๙ ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ ตัวบ่งชี้ที่ ๒๙ และตัวบ่งชี้ที่ ๓๐ จึงจัดให้มีการประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของข้าราชการต่อการดำเนินงานในการสร้างอัตลักษณ์ จุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนผลเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชขึ้น

จึงขอความร่วมมือในการตอบแบบประเมินฉบับนี้ และขอขอบคุณผู้ตอบทุกท่าน ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจักเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ รร.นนก. ในการสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ รร.นนก.
ข้าราชการ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
แบบประเมินนี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมิน
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและความพึงพอใจของ"ข้าราชการ"ต่อการดำเนินงานในการสร้างอัตลักษณ์ให้กับ นนอ.
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและความพึงพอใจของ"ข้าราชการ"ต่อการดำเนินงานสร้างเสริมเอกลักษณ์ ของ รร.นนก.(จุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนผลเป็นเอกลักษณ์ของ รร.นนก.)
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.