การประกวดขับร้องเพลงสากล USP Open House Singing contest 2018
รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ
ประเภท การประกวดขับร้องเพลงสากล
USP Open House Singing Contest 2018

ประเภทการประกวดร้องเพลง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
1. ผู้สมัครเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น
2. ขับร้องเพลง ประเภทเพลงสากล จำนวน 1 เพลง (สามารถใช้เพลงช้า หรือ เร็วในการประกวดก็ได้)
3. มีความซื่อสัตย์ มีน้ำใจนักกีฬา รวมทั้งมีมารยาทอันดีในการแสดงออก มีสุขภาพร่างกาย และจิตใจที่สมบูรณ์

หลักฐานการสมัคร
1. กรอกรายละเอียดใบสมัครให้สมบูรณ์
2. แนบรูปถ่ายผู้สมัครจำนวน 1 รูป ขนาด 2 นิ้ว
3. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรนักเรียน/นักศึกษา พร้อมสำเนาถูกต้อง
4. ซีดีดนตรี (sound) ที่ใช้ประกอบเพื่อการประกวด จำนวน 1 เพลง/แผ่น และเตรียมมาในวันแข่งขันอีกจำนวน 1 เพลง/แผ่น
5. สำเนาเนื้อร้องเพลงที่ใช้ประกวด จำนวน 3 ชุด

การรับสมัคร การรายงานตัวและส่งผลงาน
1. ส่งใบสมัครด้วยตนเองที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ (ในวัน เวลาราชการ)
2. ผู้สมัครทุกคนต้องรายงานตัวก่อนการแข่งขันอย่างน้อย 30 นาที และจับสลากเพื่อจัดลำดับการประกวด
3. หลังจากการรายงานตัวและจับสลากแล้ว ผู้สมัครทุกคนต้องส่งซีดีดนตรี (sound) ที่ใช้ประกอบเพื่อการประกวด ที่กรรมการฝ่ายเครื่องเสียงทันที เพื่อตรวจเช็คความเรียบร้อย


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 086-747-6727 อ.แสนสุรศักดิ์ ทีปรักษ์พันธ์
หรือ ฝ่ายงานวิชาการ โทร. 074-246-227 ต่อ 20

การตัดสิน
การตัดสินจะพิจารณาในด้านต่างๆ ดังนี้
1. การใช้เสียง/น้ำเสียง หมายถึง การควบคุมและบังคับลมในการขับร้องดี มีการใช้เทคนิคการขับร้องอย่างครบถ้วนและถูกวิธี น้ำเสียงสดใสกังวาน มีพลังเสียง มีความกลมกลืนในการเอื้อนเสียง (30 คะแนน)
2. เนื้อร้อง/อักขระ/ภาษา หมายถึง คำร้องถูกต้องครบถ้วน คำควบกล้ำถูกต้องตามสำเนียงภาษา (20คะแนน)
3. ทำนอง หมายถึง ตรงคีย์ เพลงที่ร้องมีการร้องโน้ตที่ยากและร้องได้ดี ไม่มีเสียงแกว่ง หรือเสียงเพี้ยน (20 คะแนน)
4. จังหวะ หมายถึง ไม่ร้องคร่อมหรือหลงจังหวะ มีความมั่นใจในการเข้าจังหวะในวรรคตอนต่างๆ (15 คะแนน)
5. บุคลิกภาพ หมายถึง การใช้อารมณ์ ลีลา ท่าทาง การปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม (15 คะแนน)

คณะกรรมการการตัดสินประกอบไปด้วย
1. อาจารย์ผู้ทรงคุณด้านการขับร้อง 1 ท่าน
2. อาจารย์ชาวต่างชาติเจ้าของภาษา 1 ท่าน
3. อาจารย์ผู้สอนผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ
* คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดการแข่งขัน / สถานที่ประกวด
ประกวดการแข่งขันขับร้องเพลงสากล
ประเภทบุคคล ม.ต้น
- รายงานตัว และจับสลากลำดับขับร้อง เริ่มเวลา 08.30 - 09.00 น.
- เริ่มการประกวด เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ เวทีกลาง

รางวัล
1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

*ผู้เข้าประกวดทุกคนได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมงาน

*** หมายเหตุ รายการแข่งขันแต่ละประเภท หากมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวนน้อยกว่า 5 ทีม หรือ 5 คน ทางวิทยาลัย ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการแข่งขัน

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service