แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการศูนย์กิจการนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2564  (ออกหนังสือรับรองการขอวีซ่า สำหรับนักศึกษา มทส. เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ )                      

แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของศูนย์ฯและเพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบประเมินไปปรับปรุง พัฒนางานบริการให้สนองต่อผู้ขอรับบริการให้ได้ประโยชน์มากที่สุด คำตอบของท่านทุกข้อมีความสำคัญยิ่ง ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมินฯมา ณ โอกาสนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ *
โ2. สถานภาพ/ระดับการศึกษา *
3. สังกัดสำนักวิชา *
ส่วนที่ 2 ประเภทของงานที่ท่านขอรับบริการ
กรุณาระบุงานที่ท่านขอรับบริการจากศูนย์กิจการนานาชาติ *
1 point
Required
ส่วนที่ 3 ประเด็นวัดความพึงใจ มี 5 ระดับ
ระดับการวัดความพึงใจในการให้บริการ
5 หมายถึง มากที่สุด
4 หมายถึง มาก
3 หมายถึง ปานกลาง
2 หมายถึง น้อย
1 หมายถึง น้อยที่สุด
0 หมายถึง ไม่แสดงความคิดเห็น
กรุณาประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ *
5 points
5
4
3
2
1
0
เจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยไมตรี และเต็มใจให้บริการ
การชี้แจงรายละเอียด/ให้คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
ขั้นตอนในการให้บริการมีความสะดวก รวดเร็ว
ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานที่ขอรับบริการจากเว็บไซต์ตรงกับความต้องการ และนำไปใช้ประโยชน์ได้
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของงานบริการ และความพึงพอใจเมื่อจบกระบวนการขอรับบริการ
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น เพื่อจะนำไปปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น
กรุณาให้ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น หรือความคาดหวัง เพื่อจะนำไปปรับปรุงการให้บริการต่อไป
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy